Stajlar

Duyuru (13/06/2021)

2021 Yılı Yaz Dönemi ile sınırlı olmak üzere, 4. Sınıf veya mezun durumda uzatmalı öğrencilerden dileyenler, staj yerine sayılmak üzere öğretim üyelerinin vereceği projeleri yapabilir. Staj yerine sayılmak üzere proje verecek olan öğretim üyelerinin adları ve verecekleri projeler aşağıda bulunan dosyada belirtilmiştir.

Bölümde Staj için Konular

2021 Yılı Çevrimiçi Staj Bildirim Formu aşağıdaki dosyada yer almaktadır. İlgili dosyada belirtilen işlemler yapılıp açıklanan kurallara uygun biçimde doldurularak usanver@ticaret.edu.tr adresine e-posta yoluyla ulaştırılmalıdır.

Çevrimiçi Staj Bildirim Formu

Duyuru (07/07/2020)

2020 Yılı Yaz Dönemi ile sınırlı olmak üzere, 4. Sınıf veya mezun durumda uzatmalı öğrencilerden dileyenler, staj yerine sayılmak üzere öğretim üyelerinin vereceği projeleri yapabilir. Staj yerine sayılmak üzere proje verecek olan öğretim üyelerinin adları ve verecekleri projeler aşağıda bulunan dosyada belirtilmiştir.

Bölümde Staj için Konular

2020 Yılı Çevrimiçi Staj Bildirim Formu aşağıdaki dosyada yer almaktadır. İlgili dosyada belirtilen işlemler yapılıp açıklanan kurallara uygun biçimde doldurularak usanver@ticaret.edu.tr adresine e-posta yoluyla ulaştırılmalıdır.

Çevrimiçi Staj Bildirim Formu

Staj Komisyonu Üyeleri

 • Başkan: Prof. Dr. Rıfat Yazıcı
 • Öğrenci Staj Danışmanı (Donanım): Arş. Gör. Ufuk Şanver
 • Öğrenci Staj Danışmanı (Yazılım): Arş. Gör. Ufuk Şanver –geçici olarak–

Staj Evrakları

 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu
 2. Bilgisayar Mühendisliği Staj Defteri (Güncelleme 17.05.2017) Not: Mutlaka bu defter çıktı alınarak doldurulmalıdır.
 3. Bilgisayar Mühendisliği Staj Formları
 4. Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Staj Yönergesi
 5. 2020 Yüz Yüze Staj Taahhütnamesi

Örnek Staj Defterleri

Staj Komisyonu Duyuruları


 

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç
Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlerdeki öğrencilerin eğitim öğretim programının zorunlu bir parçası olan staj faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesine bağlı bölümlerdeki öğrencilerin staj çalışmasını kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ön lisans/Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. Maddesine dayak olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 1. AKTS kredisi: Teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü,
 2. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Avrupa yükseköğretim alanındaki ülkeler arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını arttırmak, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve eğitim öğretim programı için hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek amacıyla öğrencinin harcadığı zaman (çalışma yükü) dikkate alınarak oluşturulan kredi aktarma ve biriktirme sistemini,
 3. Fakülte Staj Koordinasyon Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu yönerge çerçevesinde oluşturulan kurulu,
 4. Staj Danışmanı: Bölüm başkanlığı tarafından belirlenen ve öğrencinin staj ini yöneten öğretim elemanını,
 5. Bölüm Staj Komisyonu: Her bölümde, aynı zamanda staj başkanı olan bölüm başkanın ve öğrenci staj danışmanlarından oluşan komisyonu,
 6. Bölüm: Mühendislik ve Tasarım Fakültesinde bulunan bölümleri,
 7. Bölüm Staj Uygulama Kılavuzu: Fakültelerdeki bölümler düzeyinde hazırlanan bilgilendirici, yönlendirici staj uygulama esaslarını,
 8. Bölüm Staj Kayıt Defteri: Format). Fakülte Staj Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen, staj defterlerinin teslim-tesellüm işlemlerinin, stajın başarılı bulunup bulunmadığının ve stajın konusunun özet olarak kaydedildiği defteri,
 9. Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
 10. Dekan: Mühendislik Fakültesi dekanını
 11. Fakülte Yönetim Kurulu: Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM  STAJ SÜRESI, ZAMANI, ÇALISMA KONULARI VE STAJ YERLERİ

Staj Süresi
Madde 5 — Zorunlu Staj süreleri, toplam 40 iş gününden az olmamak üzere her bölüm için ilgili staj komisyonu tarafından belirlenir. Stajlar 20 iş gününden az olmamak şartıyla gruplandırılarak yapılabilir.

Staj Zamanı
Madde 6 — Stajlar akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri dışında kalan sürelerde yapılır. Bir yarıyıl içinde tüm derslerinden devam zorunluluğu olmamasına Fakülte Yönetim Kurulu’nca karar verilmiş olan öğrenciler ile staj dışındaki tüm derslerin devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler bu kapsam dışında tutulur.

Madde 7 — Staj yapabilmek için dördüncü yarıyıldan ders almış olma şartı aranır.

Çalışma Konuları
Madde 8 — Stajların konuları, içerikleri, devreleri ve süreleri, ilgili bölümlerce hazırlanan “Staj Uygulama Kılavuzuna” göre belirlenir.

Staj Yerleri
Madde 9— Staj yerleri; her bölümün / programın özelliği ve gereksinimi göz önünde tutularak, Kariyer Planlama Merkezi tarafından, her yıl ocak ayından itibaren firmalardan kontenjan alındıkça üniversitenin sitesinde ilan edilir. Belirlenen işletmeler arasından öğrencinin seçtiği veya kendisinin
bulduğu staj yeri staj danışmanı/komisyonu tarafından onaylandıktan sonra, staj başvurusu fotoğraflı öz geçmiş ile Kariyer Planlama Merkezine yapılır. öğrencilerin kendi buldukları işyerleri, genel staj ilanlarında yer almaz.

Madde 10 — Staj çalışmalarının bir kısmı gerektiğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin laboratuvarlarında, uygulama merkezlerinde veya başka üniversitelerin laboratuvarlarında yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STAJLARIN NİTELİĞİ

Madde 11 — Stajların niteliği aşağıdaki ilkeler çerçevesinde belirlenir:

 1. Stajlar ilgili bölümün eğitim-öğretim yönetmeliği çerçevesinde, zorunlu veya isteğe bağlı olarak yapılır.
 2. “Zorunlu yaz dönemi stajları” ile “alan içi ve alan dışı seçmeli dersler listesinde gösterilen stajlar” mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS’nin içinde değerlendirilmez. İsteğe bağlı diğer stajların yapılıp yapılmayacağına ilgili staj komisyonu karar verir. Eğer izin verilmişse bu tür stajlar Not Döküm Listesinde ek AKTS olarak ilave edilmez.
 3. Stajların teori ve uygulama ders saat karşılıkları sıfır olup, zorunlu stajların toplam AKTS kredisi 12’dir.
 4. Öğrencinin staj raporu incelendikten sonra staj değerlendirmesi, “Not Döküm Listesine” Başarılı
  Başarısız veya Kısmen Başarılı olarak girilir. Kısmen başarılı olunması durumunda ilgili stajın kaç
  gününün kabul edildiği belirtilir. Staj değerlendirmesi not ortalaması hesaplamalarında dikkate alınmaz.
 5. Zorunlu ve isteğe bağlı tüm stajlarla ilgili olarak öğrencinin Diploma Ekine stajın süresini, staj yapılan kurumu ve stajın niteliğini belirten özet bir açıklama yapılır.
 6. Mücbir sebeple stajına devam edemeyecek öğrenci, staja başlama tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Kariyer Planlama Merkezine yazılı bildirimde bulunur. SOK bildiriminin iptalini talep eder. Daha sonraki bir tarihte stajını yinelemek için, staj yapmak istediği tarih ve staj yeriyle ilgili işlemleri tekrar yapar. Bu gibi durumlarda 5 iş günü içinde yazılı başvuru yapmayan öğrenciye, üniversiteyi mali olarak zarara uğratması nedeniyle sigorta bedelini ödetme yaptırım uygulanır.
 7. Madde 5’de belirtilen 20 günlük staj döneminin en az yarısını tamamlamış olmak şartıyla, mücbir sebeple stajına devam edemeyecek öğrenci, durumunu belirten bir dilekçeyle aynı iş günü içinde Kariyer Planlama Merkezine başvurur. Bu gibi durumlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Kariyer Planlama Merkezi yetkilileri öğrencinin stajı hakkında nasıl bir işlem uygulayacaklarına birlikte karar verirler. Üniversitenin zarara uğraması söz konusu ise öğrenciye sigorta bedelini ödetme yaptırımı uygulanır.
 8. Staj süresi içinde işyerine %20’den fazla devamsızlık yapan öğrencinin stajı geçersiz ve başarısız olarak değerlendirilir. Eğer adına SGK ödemesi yapılmış ise sigorta bedelini ödetme yaptırımı uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM STAJ YÖNETİMİ

Fakülte Staj Koordinasyon Kurulu
Madde 12

 1. Fakülte Staj Koordinasyon Kurulu’nun Başkanı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl için seçilir.
 2. Fakültede Staj yaptıran her bölümün başkanı koordinasyon kurulunun tabii üyesidir.
 3. Fakülte Staj Koordinasyon Kurulu, kurul başkanının talebi üzerine toplanır.
 4. Fakülte Staj Koordinasyon Kurulu Dekanlık tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde çalışır.

Staj Komisyonu ve Görevleri
Madde 13
a) Stajlar, “Bölüm Staj Komisyonları” tarafından yönetilir. Bölüm Staj Komisyonları, staj yapılması zorunlu olan her bölümün bölüm başkanı ve öğrenci staj danışmanlarından oluşur. Bölüm başkanı, aynı zamanda Staj Komisyonu başkamdır.
b) Staj Komisyonu, staj süresi içinde öğrencileri bu amaçla geliştirilmiş formlar kullanarak, telefonla arayarak veya diğer yöntemlerle stajın gerçek anlamda yapılıp yapılmadığını denetleyebilir. Bu konuda elde ettiği bilgileri Kariyer Planlama Merkezi ile paylaşılabilir.

Madde 14 — Staj yapılması zorunlu her bölümdeki Staj Komisyonu, Fakülte Staj Yönergesine ve
kendi bölümlerinin Staj Uygulama Kılavuzuna uygun olarak öğrencilerin staj süreçlerinin izlenmesinden, staj defterinin değerlendirilmesinden, onaylanmasından, gerekli gördükleri durumlarda
staj tarihlerinin değiştirilmesinden, staj sorunlarını Kariyer Planlama Merkezi ile koordineli çalışmak
suretiyle çözmekten ve staj değerlendirme sonucunu Staj Kayıt Defterine kayıt etmekten sorumludur.

Madde 15 — Öğrenciler staj defterlerini ve değerlendirme formlarını, akademik tatili izleyen ders yılının ilk iki haftası içinde veya staj akademik yıl içinde yapılmışsa, stajın tamamlanmasından en geç iki hafta sonra Bölüm Staj Komisyonu’na teslim ederler.

Madde 16 — Bölüm Staj Komisyonu, kendilerine iletilen staj defterlerini, öğrenci ve firma değerlendirme formlarını, staj defterlerinin tesliminden itibaren en geç bir ay içinde inceler, kabul eder, kısmen kabul eder, düzeltme ister veya reddeder.

Madde 17 — Staj defterinde eksik ya da yanlış bulunan unsurlar nedeniyle düzeltme istenen öğrenci, en fazla bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır; aksi halde stajı reddedilir. Bu durum staj kayıt defterinde belirtilir.

Madde 18
a) Staj komisyon başkanının hazırladığı kabul-ret yazıları iki nüsha halinde düzenlenir. Bir nüshası üst yazı ile Üniversite Öğrenci işlerine gönderilir diğer nüshası da bölüm başkanlıklarının arşivinde en az yedi yıl saklanır.
b) Stajların kabul ve ret durumları bölüm başkanlıkları bünyesinde tutulacak Bölüm Staj Kayıt Defteri’ne işlenir ve ilgili komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM STAJ BELGELERİ

Madde 19
a) Öğrencilerin staj süreci hakkında eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla ilgili bölümler için ayrı ayrı olmak üzere çevrimiçi staj dokümanları hazırlanır. Online staj dokümanlar şunlardır: Fakülte Staj yönergesi, ilgili bölümlere ait Staj Uygulama Kılavuzları ve ilgili diğer staj belgeleri.
b) Mühendislik ve Tasarım Fakültesi’nin staj yapılması zorunlu olan tüm bölümlerinde aşağıdaki belgeler kullanılır.

 1. Staja başlama öncesi hazırlanması gereken belgeler
  1. Staj Yeri Bildirim ve Kabul Formu (Ek-1): Bu form kurumun öğrenciyi kabul ettiğini gösteren onayı ve diğer bilgileri gösterir.
  2. Üniversitenin Kuruma Yazdığı Resmi Staj Mektubu (Ek-2): Staj yapılacak kuruma gönderilmek üzere, Dekanlık tarafından yazılır ve öğrenciye verilir. Öğrencinin yapacağı stajın resmi nitelikte olduğunu belirler. Öğrencinin staj yaptığı tarihler arasında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin Üniversite tarafından ödeneceğini beyan eder. Öğrenci bu mektubu staj yapacağı işyerine teslim eder.
  3. Öğrencinin Ailesine ilişkin SGK Durum Bildirim Formu (Ek-3): Öğrencilerin SOK nezdinde herhangi bir sosyal güvenceleri olup olmadığını belirler. Üniversite bu beyana bakarak öğrencilerin SOK prim tahakkuklarını yapar. Öğrenci bu formu Kariyer Planlama Merkezine verir.
 2. Staj süresi içinde hazırlanacak belgeler:
  1. Staj Defteri (Ek-4): Öğrenci tarafından hazırlanır. Bu defter Kariyer Planlama Merkezinin
   web sayfasından. indirilir. Staja devam ederken bölüme göre günlük veya haftalık
   doldurulur, her sayfası imzalatılır ve kaşeletilir. (Öğrenci, staj sonunda Staj Defterini danışman öğretim elemanına Ek-6, Ek-7, Ek-8 ile birlikte teslim eder.)
  2. Staj Yeri Denetleme Formu (Ek-5): Danışman öğretim elemanı, Kariyer Merkezi Yetkilileri veya Bölüm Staj Komisyonu tarafından hazırlanır.
 3. Staj bittikten sonra hazırlanacak belgeler
  1. Öğrencinin Kurumu Değerlendirme Formu (Ek-6): Bu formda öğrencinin staj yaptığı kuruma yönelik düşünceleri ve değerlendirmeleri yer alır.
  2. Kurumun Öğrenciyi Değerlendirme Formu (Ek-7): Kurum yöneticisinin öğrenciyi genel olarak değerlendirdiği formdur. (Bu form yöneticiden kapalı zarf içinde teslim alınır ve diğer evraklarla birlikte staj danışmanı öğretim elemanına teslim edilir.)
  3. Kurum Hakkında Genel Rapor (Ek-8): Kurumun tarihçesi, yönetim biçimi, organizasyon yapısı, faaliyet konulan ve bağlı işletmeleri gibi temel bilgileri içerir.
 4. Bölüm Staj Komisyonunun hazırlayacağı belgeler
  1. Öğretim Elemanının Öğrencinin Stajını Değerlendirme Formu (Ek-9): İlgili öğretim elemanının ve Staj Komisyonunun yapılan stajı değerlendirmesi ve “başarılı / başarısız” şeklinde verdiği değerlendirme notu yer alır.

Madde 20 — İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi’nin staj yapılması zorunlu olan tüm bölüm ve programlarında zorunlu stajını başarı ile tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.

Madde 21 — Öğrencinin Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 staj belgeleri ile SGK giriş ve çıkış belgeleri bölüm başkanlıkları tarafından en az üç yıl süreyle saklanır. Süre sonunda bu belgeler imha edilir.

ALTINCI BÖLÜM YÜRÜRLÜK

Madde 22 — Bu yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 23 — Bu yönerge hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı yürütür.