PROJE ÇAĞRISI İÇİN KONU BAŞLIKLARI

 

 1. GİRİŞİMCİLİK
  1. Göçmen Girişimciliği Politikalarının Oluşturulması: Problemler ve Çözüm Önerileri
  2. Sosyal Girişimciliği Yaygınlaştırılması Temelinde Problemler ve Çözüm Önerileri
  3. Teknoloji Tabanlı Girişimlerin (Startup) Arttırılması: Girişimci Başarılarının Destek, Takip ve Sonuçlandırılmasına Yönelik Problemler ve Çözüm Önerileri

 

 1. DİJİTALLEŞME
  1. Endüstri 4.0 ve/veya Toplum 5.0 konsepti çerçevesinde Verimliliğin Arttırılması
  2. Dijital İşletme Yönetiminin Geleceği ve Verimlilik
  3. Dijital Ekonomi ve Değer Yaratma Mekanizmalarının Türetilmesi
  4. Dijital / Akıllı Tesisler ve Verimlilik
  5. Dijital Dönüşüm İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Yetenek Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi
  6. Kamu ve özel sektörde dijital okuryazarlık
  7. Blokzinciri Teknolojisi ve Kapsamındaki Uygulamaların Mevcut Durum Analizi ve Türkiye için Yerli Blokzincir Önerisi
  8. Bireysel haklara karşı kamu güvenliği ilişkisi bağlamında akıllı şehir modelleri ve teknolojilerinin incelenmesi
  9. Yeni İletişim teknolojilerinin kamu ve özel kurumlarında etkin kullanımını sağlamak
  10. Hukuk Alanında Dijital Teknolojilerin Uygulanması: Açıklar ve Öneriler

 

 • İNOVASYON
  1. Sosyal İnovasyon
  2. Ters İnovasyon
  3. Başarılı İş Modeli İnovasyonlarının Analizi
  4. İnovasyon Stratejilerinin, Ar-Ge ve İnovasyon Politikalarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
  5. Açık İnovasyon Ekosisteminin Oluşturulması Yönelik Platform Geliştirilmesi

 

 1. EĞİTİM
  1. Üniversite Öğreniminin Geleceği -Ülkeler Arası” Uygulamaların Karşılaştırması, Evrilme Yönünün Tespiti ve Çözüm Önerileri
  2. Orta Öğreniminin Geleceği -Ülkeler Arası Uygulamaların Karşılaştırması, Evrilme Yönünün Tespiti ve Çözüm Önerileri
  3. Girişimcilik ve İnovasyon Gücünün Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Tasarımı
  4. Dijitalleşme ve Gelecek Öngörüleri Kapsamında İş Gücünün Yeni İhtiyaçlara Yönelik Analizler
  5. Örnek Olay (Vaka) Temelli Öğrenme Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

 

 1. KOBİ’LER
  1. Uluslararasılaşma Kapsamında Sektörel veya Bölgesel Dış Pazar Araştırması
  2. Teknoparklarda / Sanayi Bölgelerinde Yer alan Firmalar İçin İhtiyaç Analizi
  3. KOBİ’lerin Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük Mekanizmasının Geliştirilmesi

 

 1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  1. Yeşil İşletme Yönetimi Uygulamalarının Geliştirilmesi
  2. Döngüsel Ekonomide Problemler ve Çözüm alanları
  3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Problemler ve Çözüm alanları
  4. Ev atıklarının ekonomiye katkısı
  5. İklim değişikliği ve çevre sorunları ile ilgili meydana gelen göç dalgaları: Orta Asya ve Afrika örneği
  6. Su kaynaklarının yönetimi bağlamında ülkeler ve bölgelerarası mevcut ve olası Problemler (Çin, Orta Asya, Afrika ve diğer örnekler)

 

 • YAPAY ZEKÂ
  1. Hukuk Süreçlerinde Yapay Zekâ Tabanlı Karar Destek Sistemleri Tasarımı
  2. B2B ve B2C Elektronik Ticaret Sistemlerinde Yapay Zekâ Kullanımı
  3. Yapay Zekâ Destekli Akademik Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturulması
  4. İşletme Yönetimine Katkı Sağlayacak Yapay Zekâ Tabanlı Uygulamalar Geliştirmesi
  5. Felaket Yönetiminde yapay zekâ ve büyük verinin kullanımı

 

 • RİSK YÖNETİMİ
  1. Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Risk Analizinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Problemler ve Çözüm Önerileri
  2. Proje Yönetiminin Risk Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi-Sektör Bazlı İncelemeler

 

 1. KÜLTÜR
  1. IMF ve WB gibi uluslararası ekonomik kuruluşların sağladığı finansal destek aracılığıyla gerçekleşen programların yerel kültürlere kadın-erkek ilişkisi bağlamında etkisi
  2. Çocukların farklı bölgelerdeki savaşlarda askeri kullanımı: toplumsal, ekonomik ve ideolojik temelleri ve /veya Sebepleri
  3. Post -emperyalizm ve post-kolonyalizm bağlamında tarihi hafıza: post -Sovyet ülkeleri, Balkanlar ve Orta Doğu, Afrika örneklerinin karşılaştırmalı analizi
  4. Türk- İslam tarihinde bilim-teknoloji çalışmalarının kesintiye Uğrama sebepleri ve bu çalışmaların günümüze yansımaları
  5. Gençlik için Milli Kültür Eğitimi ve Özümsetilmesi Çalışmaları

 

 1. HUKUK
  1. Ticaret Savaşları ve DTÖ’nün Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizmalarının etkinliği
  2. Hukuk Alanında Yapay Zekâ Teknolojilerinin Etkilerine Dair Gelecek Projeksiyonu ve Öneriler
  3. Yeni Teknolojiler ve Kişisel Verilerin Korunması

 

 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  1. Uluslararası ticari ilişkilerin (Serbest Ticaret Anlaşmaları) ekonomik büyümeye, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe etkisi (örneğin, AB, Rusya, Çin’in geliştirdiği serbest ticaret anlaşmalarının (1) ekonomik kalkınma (2) mevcut ülkelerarası ve ülke içi çatışmaların çözümüne etkisi).
  2. Doğu Afrika -Türkiye Ticari Diplomasisi (e-ticaret sisteminin Doğu Afrika’da oluşturulması ve Türkiye modelinin uygulanabilirliği)
  3. Batı Afrika ile Türkiye arasındaki pamuk sektörü ve tekstil alanında ticari ilişkilerin karşılıklı yarar sağlayacak duruma getirilmesi
  4. Batı Afrika’da savunma sanayisinin gelişimi ve Türkiye modelinin uygulanması: Problemler ve Çözüm Önerileri
  5. Türkiye’nin Latin Amerika ülkelerinde kamu diplomasisi uygulamaları ve Yeni Açılım Alanları
  6. Küresel Sistemin Oluşumu ve Türkiye’nin Konumu

 

 • SOSYAL SORUMLULUK
  1. Uyuşturucuyla Mücadelede Kültür, Eğitim ve Bilinç Artırıcı Öneriler
  2. Teknoloji Bağımlılığına Karşı Birey ve Ailelerin Mücadelesinde Kalıcı Çözümler ve Pratik Öneriler
  3. Sosyal Çözülme Hakkında Problem tespitleri ve Çözüm Önerileri
  4. Aile Bütünlüğünün Korunmasına Dair Alternatif Öneriler
  5. Dünyada ve Türkiye’de “Çocuk İstismarı” konusu ve Karşılaştırma: Problemler, Çözüm Önerileri
  6. Türkiye’ye yaşanan Göçün Ekonomik avantaja çevrilmesi ve Nitelikli istihdam için Çözüm Önerileri
  7. Eğitim ve İş Dünyasına Değerler Eğitiminin Katkılarına Dair Saha Çalışması
  8. Gençlerde İnanç Algısı: Problemler ve Öneriler
  9. Bağımlılıkla mücadelede bütüncül iyileştirici terapi yöntemleri ve sağlıklı düşünce tedavisi

 

 

XIII . İŞDÜNYASI *

 

 1. İş Dünyasının Nitelikli İşgücü İhtiyacı
 2. Türkiye Ekonomisinin ve Sektörlerin Uluslararası Rekabet Gücü ve Geliştirilmesi
 3. KOBİ’lerin Finansmanı ve Sorunları Araştırmaları
 4. Sektörel Değer Zinciri Analizi Araştırmaları
 5. Seçilmiş Sektör Araştırmaları ve Milli Politikası Çalışmaları
 6. Türkiye Ekonomisinin Küresel Ekonomiye Entegrasyonu
 7. Üniversite İş Dünyası İşbirliği Çalışmaları
 8. İş Dünyasının Sorunları ve Çözümleri
 9. Üniversite –İş Dünyası Yönetim Teknolojileri Transferi Çalışmaları

*Üniversite İş Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile koordine  edilerek seçilebilecek konular