ANASAYFA

Ulaşım; günümüz dünyasında küreselleşme ve ekonomik büyümeye paralel olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler, nüfus artışı ve yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte ulaşımda da farklı yapılanmaların gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ulaşımın teknolojik gelişmelerle her geçen gün büyümesi ve önem kazanması yük ve yolcu taşımacılığında hızlı, güvenli ve konforlu taşımacılığın öne çıkmasına etken olmuştur. Ulaşım sektöründe yük ve yolcu taşımacılığı genel olarak havayolu, denizyolu, demiryolu ve karayolu ile yapılmaktadır.

Gelişmiş ülkeleri incelediğimizde, taşımacılığın ABD’de %27 karayolu, %38 demiryolu, %24 denizyolu ve %10 havayolu, Almanya’da %58 karayolu, %22 demiryolu, %12 denizyolu ve %7 havayolu ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de ise tam tersine taşımacılık % 90 oranlarında karayolu ile yapılmaktadır. Bu oranlardan da anlaşılacağı gibi ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığının neredeyse tamamı karayolları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu taşımacılığına büyük önem verilmiş ve maddi olanaksızlıklara rağmen, yılda ortalama 240 km uzunluğunda demiryolu yapılmıştır. 1950’li yıllardan sonra ise demiryolu taşımacılığına gereken önem verilmemiş, gelişen teknoloji ve maddi olanaklara rağmen yılda sadece 39 km’lik demiryolu yapılabilmiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, denizyolu ile yapılan taşımacılıkta da yeterince gelişme sağlanamamıştır. Havayolu taşımacılığı yıllarca devlet tarafından yapılmış ve yeterli sayıda havaalanı olmadığından büyük illerle sınırlı kalmıştır. Son yıllarda özel sektörün hava taşımacılığına girmesi ile birlikte havayolu taşımacılığında artış olmuştur. Ülkemizin nüfus artışı ve ekonomik büyümesine paralel olarak bu artışın devam edeceği değerlendirilmektedir.  Ülkemizde taşımacılığın karayolu ağırlıklı yapılması, yollarımızın bu taşıma yoğunluğunu kaldıracak fiziki büyüklük ve altyapıya sahip olmaması trafik kazalarının artmasına neden olmaktadır.

Son yıllarda bu bağlamda kayda değer iyileştirilmeler gerçekleştirilmekte, yüksek hızlı demiryolları başta olmak üzere (Ankara-Eskişehir-İstanbul YHD, Ankara-Konya YHD, Eskşehir-Konya YHD -> İşletimde, Ankara-İzmir YHD, Ankara-Kayseri YHD, Ankara-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars YHD, İstanbul (Halkalı)-Edirne YHD-> Yapımı devam etmekte), İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde, kentiçi raylı sistemler de dahil (Marmaray, Egeray ve metro hatları) demiryolu yatırımları arttırılmaktadır. Yine havayollarına gerek havaalanları inşaası bazında ve gerekse de işletimsel boyutlarda önemli yatırımlar yapılmaktadır. Mevcut durumda iyileştirmeler olmakla beraber bunun sürekliliği ve yatırımların hangi yaklaşım ve anlayışlarla gerçekleştirilmesi gerekliliği kritiktir, belirleyici olacaktır.

Günümüzde hızla artan nüfus ve bu nüfusun doğurduğu talep ile özellikle ulaşım hizmetlerinde aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu problemler ağırlıklı olarak, nüfus ve istihdamın yoğun olduğu büyük şehirlerde gözlemlenmektedir. Hizmette oluşan bu gibi sorunlar, iş gücü ve kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Kayıpların engellenebilmesi ve bilimsel çözümlerin üretilebilmesi için ulaşım ağırlıklı, çok disiplinli bir anlayış çerçevesinde Ulaşım ve Trafik konularında yaptığımız eğitim, proje ve araştırma faaliyetlerinde, verimimizi artıracağı düşüncesiyle ilgili merkezi ve yerel idarelerle işbirliği kurulmuştur. Ulaştırma Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezi, tüm ilgili özel sektör, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri bir araya getirerek ortak birçok proje yapılabilmesi için önemli bir koordinasyon görevini yerine getirmektedir.

Ulaştırma teknolojilerinin hızlı gelişimi; daha az zamanda daha çok yolcu ve yükün daha yüksek hizmet standartları çerçevesinde geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu itibarla; artan talebi karşılamaya yönelik geliştirilecek her çözümün ana odağı ve stratejisini ‘bilgi ve bilginin güvenilirliği’ oluşturmaktadır. Çünkü ulaştırma yatırımlarında yapılacak yanlışlardan geri dönülmesi olanağı yoktur. Milyarlarca liralık kaynakların doğru kullanılması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması için yetkili birimlerde ulaştırma konularında uzman kişilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Çağdaş ekonomilerde, ulaştırma sistemlerini planlayacak, uygulayacak, işletimlerini sağlayacak kişilerin eğitimleri bu nedenle çok önemlidir.

Merkez faaliyetleri; eğitim-öğretim, araştırma, proje geliştirme, danışmanlık, yayın, çeviri, düzenli olarak yerel ve ulusal gazete-dergi yazıları, ulusal-uluslar arası proje yarışmaları gibi geniş bir alanı ihtiva etmekte olup bu çerçeve her geçen gün yenilikçi fikirler ve geniş bir ufukla gelişerek devam etmektedir.

Ulaştırma Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezinin Kuruluş Amaçları:

 1. Ulaşım planlaması ve altyapısı konularında bilimsel araştırma yapmak.
 1. Trafik düzen ve güvenliğinin artırılmasına yönelik, eğitim, araştırma yapmak, uygulamalara katkıda bulunmak,
 1. Özellikle şehir içi ulaşıma özel bir önem atfederek, ulaştırma sistemleri ve planlaması üzerine akademik çalışmalar yürütmek, bu çerçevede ilgili merkezi ve yerel birimlerle ilişki kurmak,
 1. Ülkemizdeki kentleşme politikalarını da göz önüne alarak, ulaşım konusunda çok disiplinli bir yaklaşım ile araştırma ve çalışmalar yapmak, gerekli kurumlara raporlar hazırlamak,
 1. Amaçlarını geliştirmek maksadı ile yurt içi ve yurt dışı, milli ve milletler arası, ulaştırma ile ilgili konferanslar düzenlemek, konferanslara katılmak,
 1. Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları arasında danışma, eğitim ve araştırma ilişkileri kurmak. İç ve dış yayınları derleyerek kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak. Amacına uygun olarak kurs, seminer, konferans, kongreler düzenlemek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmak,
 1. Bölgesel, kentsel ve ulusal ulaştırma politikaları hakkında çalışmalar yaparak konu ile ilgili seminer ve eğitim çalışmaları düzenlemek,
 1. Yurtdışında bu konuda ileri merkez ve laboratuarlarla ortak çalışmalar yapmak.

Proje Konuları:

1- Ulaşım Master Planı

2- Kentiçi Ulaşım ve Trafik Planlaması

3- Trafik Düzenleme Projeleri

a)Trafik Sirkülasyonu

b)Geometrik Düzenleme

c)Şerit Disiplini

d)Yatay ve Düşey İşaretleme

e)Sinyalizasyon

4- Ulaşım Planlaması

a)Toplu Ulaşım Planlaması

b)Lojistik Köy Planlaması

c)Demiryolu Projeleri

d)İş ve Avm Ulaşım ve Trafik Etütleri

e)Kavşak ve Yol Uygulama Projeleri

f)Açık ve Kapalı Otopark İç Sirkülasyon Projeleri

Araştırma Raporu Konularımız

 • Kentiçi ulaştırma sistemlerinin verimlilik araştırması
 • Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde fayda maliyet analizleri, verimlilik değerlendirmeleri
 • Kentiçi ulaşımında transfer merkezleri
 • Trafik kaza analizleri
 • Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda trafik güvenliği
 • Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde otogar planlaması
 • Otopark yönetimi ve işletmesi
 • Sürücü psikolojisinin trafik güvenliğine etkileri

Sürekli Eğitim Konularımız

 • Trafik güvenliği
 • Üstyapı üretim aşamaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Esnek üstyapı bakım teknikleri
 • Ulaştırmada proje yönetimi
 • Alternatif kentiçi ulaştırma sistemleri

Metropollerde arazi kullanımı üzerine yaklaşımlar

 • Şehirlerde trafik kontrolü ve yönetimi
 • Kentiçi ulaştırmada aus’un katkıları
 • Ulaştırma planlamasında ekonomi
 • Şehirlerde afet ve acil durum yönetimi
 • Kentsel hukuk yaklaşımları ve aşamaları
 • Yeni dönem izli sistemler
 • Ulaştırma sistemlerinin entegrasyonu