Yönetmelik

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında ve bunların alt disiplinlerinde tarihi, kültürel, stratejik ve diğer niteliklerde teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapmak; projeler gerçekleştirmek; raporlar üretmek; matbu, sözel ve görüntülü eserler ortaya koymak; konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek; arşiv çalışmaları yürütmek; yurtiçi ve yurtdışından araştırmacılara arşiv ve dokümantasyon kaynağı sağlamak ve benzeri faaliyet ve etkinliklerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Araştırma, inceleme, uygulama, çalışma, geliştirme ve projeler yapmak,
b) Tarihi, sosyal, kültürel, ticari ve stratejik araştırmaları gerçekleştirmek ve bu alanlardaki gelişmeleri izlemek, derlemek ve değerlendirmek,
c) Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında ve bunların alt disiplinlerinde yapılacak çalışmalar için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi edinmek, tasnif etmek, değerlendirmek, gerekli durumlarda yabancı kaynaklı eserleri Türkçe’ye kazandırmak ve kullanıma hazır hale getirmek,
ç) Ulusal ve küresel ölçekte sosyal bilimlerdeki ve bu bağlamdaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
d) Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında ve bunların alt disiplinlerindeki çalışmaları yurtiçi ve yurtdışında yayınlamak,
e) Sosyal bilimlerde yapılacak çalışmaların ve ortaya çıkacak ürünlerin yaygınlaştırılması için yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklar geliştirmek,
f) Merkezin ilgili araştırmaları için gerekli arşiv ve dokümantasyon birimlerini kurmak,
g) Merkez bünyesinde öngörülen sosyal bilimlerin çeşitli alanları ve bunların alt disiplinlerine yönelik eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak,
ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılması, ortak çalışmaların özendirilmesi, organize edilmesi, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, sergi ve geziler tertip etmek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek, bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak,
h) Kamu ve özel kuruluşlara araştırmaları konusunda arşiv, dokümantasyon ve diğer kaynaklar çerçevesinde hizmet vermek, bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanmak ve ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üretmek, mevcut projelere iştirak etmek,
ı) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgileri bilim, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşmak,
i) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; arşiv, kütüphane gibi teknik altyapı oluşturmak, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faaliyetleri gerçekleştirmek,
j) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Merkez Birimleri ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri ve/veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür aynı usulle görevden alınır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen Müdür yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Müdürün görevden ayrılması halinde yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak,
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
c) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek,
ç) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin ve proje gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak,
d) Araştırma, yayın, kurulması planlanan arşiv ve dokümantasyon birimi, öğretim faaliyetleri ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
e) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişi, kurum ve kuruluşları tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek,
f) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,
g) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,
ğ) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek,
h) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,
ı) Merkezin sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında sürdürdüğü eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek,
i) Personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Merkez Danışma Kurulu en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.
(2) Danışma Kurulu gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.
Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Araştırma ve yayın, proje koordinatörlüğü, dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını yürütmek üzere ve Merkezin çalışma alanlarında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla birimler ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimlerin ve proje gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür. Proje gruplarının çalışmaları, Müdür ve Yönetim Kurulunca proje koordinatörlüğü altında ve eşgüdümünde yürütülebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.