Türk Dili I

TÜRK DİLİ I

Dersin Kodu                         : GNL 105

Önkoşul Durumu                 : Yok

Dersin Kredisi                       : 2+0

Dersin Dönemi                     : I. Sınıf, Güz Dönemi

Dersin Öğretim Elemanı      : Yrd. Doç. Dr. Arzu Çiftoğlu ÇABUK aciftoglu@ticaret.edu.tr

Öğretim Yöntemi                  : Uzaktan Öğretim Sistemi

Dersin Amacı Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilmek; düşündüklerini, tasarladıklarını sözlü ve yazılı olarak aktarabilmeleri için öğrencilere doğru, düzgün ve güzel bir ifade yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Kitabı

Yüksekkaya, Gülden Sağol editör (2013), Türk Dili Kitabı, İstanbul: KesitYayınları.

Yardımcı Kaynaklar

Akalın, Şükrü Haluk…[ve öte.] hazırlayan (2005), Türkçe Sözlük,10. basım, Ankara: Türk Dil Kurumu.

Aksan, Doğan (1997-1980). Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim, 3 cilt, Ankara: TDK.

Aksoy, Ömer Asım (1988). Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Aksoy, Ömer Asım (1988). Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitapevi.

Aksoy,  Ömer Asım (1991). Dil yanlışları: (2000 sözün eleştirisi) , 4. Basım, İstanbul: Adam Yayınları.

Ayverdi, İlhan, Ahmet Topaloğlu redaksiyon, Kerim Can Bayar yayına hazırlayan (2005). Misalli Türkçe Sözlük: Kubbealtı lugatı. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.

Banguoğlu, Tahsin (2000). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Demir, Nurettin ve Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker yayıncılık.

Develi, Hayati (2006). Dil Doktoru. İstanbul: 3 F Yayınevi. “Kaybolan Diller, Kaybolan Sesler” ve “Türkçenin Gücü” başlıklı yazılar.

Ergin, Muharrem (2002). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayınları.

Tahir Nejat, Gencan (2001). Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Yayınevi.

Karaalioğlu, Seyit Kemal (1999). Sözlü/ Yazılı Kompozisyon Konuşma ve Yazma Sanatı, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Karahan, Leyla (1999). Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları.

Karamanlıoğlu, Ali Fehmi (1972). Türk Dili-Nereden Geliyor Nereye Gidiyor. İstanbul.

Korkmaz Zeynep, Ahmet B. Ercilasun, Hamza Zülfikar, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır ve Necat Birinci ile birlikte (2014). Türk Dili ve Kompozisyon. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Kudret, Cevdet (1980). Örneklerle Edebiyat Bilgileri. 2 cilt. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Levend, Âgâh Sırrı (1972). Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri. Ankara.

Moran, Berna (1983-1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış. 3 İstanbul: cilt. İletişim Yayınları.

Özdemir, Emin (1999). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Özyağcılar Ayşe Çevirmen (2001). Reid Buckley: Topluluk Önünde Konuşma. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Tekin, Talât (1997). Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı. İstanbul: Simurg.

Türkçe İmla Kılavuzu (2000). Ankara: TDK.

 

Haftalara Göre Konuların Dağılımı

 1. Hafta Dilin tanımı ve önemi; dilin kültür, düşünce ve iletişimle ilişkisi
 2. Hafta Dil Türleri
 3. Hafta Yeryüzündeki Diller ve Dillerin Sınıflandırılması
 4. Hafta Çağlar Boyunca Türk Dili
 5. Hafta Türk Dilinin Bugünkü Durumu
 6. Hafta Diller Arası Alışveriş
 7. Hafta Noktalama İşaretleri
 8. Hafta Vize Sınavı
 9. Hafta Yazım Kuralları I
 10. Hafta Yazım Kuralları II
 11. Hafta Kompozisyon Bilgisi
 12. Hafta Türkçedeki Sesler ve Ses Olayları
 13. Hafta Türkçede Anlam ve Anlam Olayları
 14. Hafta Anlatım Bozuklukları