ANA SAYFA

Çağdaş bilim, teknoloji ve iletişim konularındaki değişim ve düzeylerindeki yükselme fiziksel ve sosyo-kültürel sınırlarımızı değiştirmektedir. Günümüzde, insan yaşamı, yeni işlevler ve yeni gereksinmeler, yeni malzemeler ve teknolojik sistemlerle çeşitlenmekte, insanın kaliteli mekân ve çevrelerde yaşama isteği, büyük, karmaşık, özellikli ve akıllı mekânların ve yapıların tasarımını ön plana çıkarmaktadır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, dört yıllık programı ile bu gereksinimlere yanıt vermek üzere eğitilmiş yeni profesyonelleri, tasarım dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla; estetik ve bilgiyi bütünleştiren, ekonomik çözümler üretebilen, seçkin, profesyonel, kendi konusunda uzman, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin iç mimarlar yetiştirilmesi bölümümüzün başlıca önceliğidir.
Bu amaçla, düzenlediğimiz ve katıldığımız ulusal ve uluslararası çalıştaylar, sergiler ve konferanslar ile sanatsal, mesleki ve bilimsel açılardan öğrencilerin ufuklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yurt içi ve yurt dışı teknik, kültür ve araştırma gezileri, öğrencilerin iletişim, düşünme, öğrenme ve belgeleme becerileri kazanmalarına katkıda bulunmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında, uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile öğrencilerin kültür birikimleri ve mesleki görgüleri arttırılmaktadır.
Bölümümüzde kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülen zorunlu ve seçime bağlı dersler çağdaş bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak verilmektedir. Öğrenciler büro ve şantiye stajları ile derslerde edindikleri bilgi ve becerileri mesleki bağlamda uygulama ve mesleği daha yakından tanıma olanağına sahip olmaktadır. Mesleki eğitimin yanı sıra, öğrencilere, teknoloji, üretim, yönetim ve organizasyon konularında da bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bölümün temel önceliği; sosyal, çalışkan, gelişmelere ayak uydurabilen, yaratıcı, sistemli araştırabilen, girişimci, iş dünyasında yer almaya hazır profesyoneller yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif KISAR KORAMAZ