Erasmus+ Turkey Internship Consortium 2017-2018 Akademik Yılı Başvurusu Açılmıştır! / Erasmus + Turkey Internship Consortium 2017-2018 Academic Year Application Opened!

ETIC LOGO

 

 

Erasmus+ Turkey Internship Consortium (ETIC) 2017-2018 Akademik Yılı Başvurusu Açılmıştır!

Erasmus+ Turkey Internship Consortium kapsamında gerçekleştirilecek Erasmus+ Staj Hareketliliği için başvurular 15 Mart 2018 tarihinde açılacak olup son başvuru tarihi 6 Nisan 2018’tir.

 

 

 

Uygunluk Kriterleri         

  • Öğrencinin Konsorsiyum ortağı yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademesinin Lisans kademesinde (birinci kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  • Birinci (Lisans) kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması.
  • Sınırlı kontenjan dahilinde sadece aşağıda adı geçen bölümlerden öğrenci kabulü yapılacaktır;

 BÖLÜMLER

İşletme (İngilizce)

İktisat (İngilizce)

Uluslararası Ticaret

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Önemli Not: Erasmus+ Turkey Internship Consortium, Erasmus Staj Hareketliliğini hibeli olarak minimum 2 ay (60 gün) olacak şekilde belirlemiştir.

Başvuru Belgeleri:

Öğrenciler, başvuru belgelerini kayıtlı oldukları üniversitenin Konsorsiyum (Erasmus veya uluslararası ofislerine) temsilcisine teslim etmelidir.

Seçim Kriterleri:

Ölçüt Ağırlıklı Puan

(Toplam 100 puan üzerinden)

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan**
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan**
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan*
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

*Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

**belgelendirilmelidir

Yabancı Dil Sınavı:

Erasmus+ Staj Konsorsiyuma dahil olan her üniversite kendi yabancı dil sınavını yapacaktır. Sınav tarihi ve saatleri hakkında bilgilendirme daha sonra yapılacaktır. Yabancı Dil Sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hareketlilik Hibeleri (2017-2018 Akademik Dönemi / 2017-1-TR01-KA103-042064 Erasmus+ Projesi)

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400

Başvuran öğrencilerin Erasmus+ hareketliliği başvurularında bu duyuruyu dikkate almaları ve hibelerin yetersiz olması durumunda Konsortium’dan herhangi bir hibe talep edemeyecekleri önemle bildirilir.

Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır. Başvurular iki aşamalıdır. İlk aşamada Başvuru Formları toplanacak ve sınav yapılacaktır, ikinci aşamada gidilecek staj yerlerinin öğrenci kabulüne göre kesin sonuçlar belirlenecektir.

Başarılar Dileriz,

 Erasmus+ Turkey Internship Consortium Team

Erasmus + Turkey Internship Consortium 2017-2018 Academic Year Application Opened!        

 Applications for the Erasmus+ Internship Mobility within the scope of the Erasmus + Turkey Internship Consortium will be opened on 14 March 2018 and the deadline for application is 6 April 2018.

               

 

Eligibility Criteria:

  • Students must be full-time enrolled in a programme (1st study cycle) offered by one of the Universities-member of the Consortium
  • Minimum CGPA of 2,20/4.00 for undergraduate students;
  • Students can only benefit from the Erasmus+ Student Mobility Programme for a total duration of 12 months in one study cycle. In case a student benefited from an Erasmus+ mobility before, he/she must be sure his/her total Erasmus+ mobility period does not exceed 12 months.
  • Acceptance of the student will only be made in the sections indicated within the limited quota;

         

DEPARTMENTS

Business Administration (English)

Economics (English)

International Trade (%30 English)

Political Sciences and International Relations (%30 English)

Important Note: Erasmus+ Turkey Internship Consortium has decided that the Erasmus+ Internship Mobility Grant is awarded for 2 months (60 days).

Application Documents:

Students must submit their application documents to the representative of the Consortium University (Erasmus+ and International Offices) where they are registered until the above-mentioned deadline.

Selection Criteria:

Selection Criteria Points (Out of 100)
CGPA %50 (Out of 100 points)
Language Proficiency Exam %50 (Out of 100 points)
Children of Martyrs & Veterans +15 points**
Students with disabilities +10 points **
Previous Erasmus+ Participation (with/without grant) -10 points *
Participation to Erasmus+ Student Mobility in the citizenship country -10 points


*
deduction of points will be applied to students with multiple participations in the Erasmus+ Programme within the same study cycle

** to be proved with necessary Certificates/Cards/Reports

Language Proficiency Exam:

The Language Proficiency Exam will be managed by the university-member of the Consortium students have applied by.

Information about the examination date and place will be provided to applicants in due time.

Mobility Grants (2017-2018 Academic Year / 2017-1-TR01-KA103-042064 Erasmus+ Project)

Countries In accordance with Daily Expenses Host Countries in Mobility Monthly Student Traineeship Mobility Grant (€)
1st Group Program Countries Austria, Denmark, Finland, France, İreland, Italy, Lichtenstein, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom 600
2nd Group Program Countries Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey 500
3rd Group Program Countries Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Macedonia 400

Students applying should take this announcement into careful consideration. In case of insufficient grants, it is notified that they would not demand any grants from the Erasmus + Turkey Internship Consortium.

Please make sure that you read, fully understood and comply with the criteria requested by this application. Any incomplete/incorrect applications will not be taken into consideration. The applications are two-step. At the first stage, Application Forms will be collected and the exam will be done. Final results will be determined according to the acceptance of internship places to be visited in the second stage. 

Wishing you good luck with your application,

 

Erasmus+ Turkey Internship Consortium Team