Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

AKADEMİK PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

(STA- STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENTS)

STA – Talimatnamesi

1) Erasmus personel ders verme hareketliliğinden yararlanacak akademisyenlerimizin en az Yrd.Doç.Dr. Seviyesinde olmaları gerekmektedir.

2) Yurtdışı üniversiteleri ile anlaşma yapan öğretim üyelerimize bu hareketlilikte öncelik tanınacaktır.

3) Bu programdan yararlanmak isteyen akademik personelin ilgili bölüm dekanlıklarından onay almaları gerekmektedir.

4) Personel ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, kurumuna başvuru yaptığı sırada bir öğretim programı sağlamakla yükümlüdür.

5) Hareketliliğin amaçları belirtilmelidir.

6) Elde edilmesi beklenen sonuçlar ile ilgili ayrıntılı rapor hazırlanması gerekmektedir.

Yurtdışı’na gidecek olan öğretim üyelerimiz (STA)

Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin en az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 gün  AB üye ülkelerinden birinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Erasmus personel ders verme hareketliliği kapsamında, AB üye ülkelerinden birinde bulunan işletmede çalışan bir personelin Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere en az 5 saat ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, yükseköğretim kurumunda* ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Serbest meslek sahibi kişilerin de ders vermek üzere davet edilebilmesi mümkün olabilmektedir.

Personel ders verme faaliyeti için gereken belgeler;

EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumları arasında gerçekleşmiş ise kurumlar arası anlaşma.

* Anlaşmalı kurumlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Ders Verme Hareketliliğine katılabilmek için hazırlanması ve ERASMUS Ofisi’ne teslim edilmesi gereken belgeler:

  1. Teaching Mobility Application Form
  2. Kabul/Davet mektubu
  3. Yönetim Kurulu Kararı
  4. Taraflarca onaylı “imzalı ve mühürlü” Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi
  5. Öğretim programı TEACHING PROGRAMME (taraflarca onaylı “imzalı-mühürlü)
  6. Öğretim Elemanı Bilgi Formu

Gidilen üniversiteden ziyaret sırasında alınacak belge:

  1. Katılım Sertifikası (Katılım sertifikası öğretim programının tamamlandığını, en az 5 saat ders verildiğini ve misafir kalınan süreyi teyit edecek şekilde hazırlanmış ve “imzalı-mühürlü” olmalıdır)

Dönüşte ERASMUS Ofisine teslim edilmesi gereken belgeler:

  1. Ders verme hareketliliğinden faydalanan personel için NİHAİ RAPOR formu
  2. Hibenin ödendiğine dair belge (banka transfer makbuzu veya eşdeğeri)
  3. Seyahat giderlerini ve seyahat edildiğini gösteren belgeler (uçuş kartları, bilet, fatura veya fatura yerine geçeceği belirtilmiş e-bilet)

Not: Evrakların düzenlenmesinde gerekli kodlar: Ders Alan Kodları ve Kurum Kodları