Yönetmelik

2 Haziran 2014  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29018
YÖNETMELİK
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENERJİ EKONOMİSİ UYGULAMA VEARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Enerji piyasalarının yapısı ve özellikleri, işleyiş mekanizmaları; enerji türlerinin talep ve arzının dinamikleri, maliyetleme ve fiyatlama süreçleri; enerji yatırımları ve benzeri alanlarda makro ve mikro ölçeklerde teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, disiplinler arası çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek, raporlar üretmek, matbu, sözel ve görüntülü yayınlar yapmak; konferanslar, sempozyumlar düzenlemek ve benzeri akademik etkinliklerde bulunmak.

b) Ekonometri, çevre ekonomisi, finans, endüstriyel organizasyon, işletme ve yönetim, mikro ve makro ekonomi, kaynak ekonomisi gibi uygulamalı ekonominin enerji ile ilgili alanları yanında, mühendislik, jeoloji, politik bilimler ve ekoloji gibi disiplinlerle ilgili olarak Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, yerel yönetim ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, akademik ve uygulamalı faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katılmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İklim değişimi ve politikası, risk analizi ve arz güvenliği, enerji ve ekonomik büyüme, enerji altyapılarının ekonomisi, enerji türevleri, sürdürülebilirlik, enerji arz ve talebi belirleyicileri ve elastikiyetleri, enerji piyasaları ve yasal çerçeve, enerji politikası ve benzeri enerji ekonomisinin içeriğini oluşturan alanlarda veri ve bilgi toplamak, üretmek ve değerlendirmek.

b) Enerji sektörünü, bu sektörün belli başlı piyasalarını, enerji politikaları ve uygulamalarını, ulusal ve uluslararası planda ve ekonomik analiz perspektifinden hareketle yakından izlemek.

c) Enerji ihtiyaçları ile bu alana yapılan kaynak tahsislerinin ve diğer enerji politikalarının ekonomik etkinlik temelinde analizine yönelik olarak, akademik araştırma ve analizler yapmak ve yaptırmak, ulusal enerji politikası konusunda öneriler geliştirmek ve bunları tartışmaya açmak.

ç) Enerji piyasalarına yönelik spesifik konularda piyasa araştırma ve analizleri yapmak, yaptırmak ve bu alanda somut projeler geliştirmek.

d) Enerji sektörüne ve piyasalarına yönelik mesleki formasyon, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim programları geliştirmek ve uygulamaya koymak.

e) Bu faaliyetler sonucu oluşan bilgi birikiminin yaygınlaştırılması ve paylaştırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

f) Tüm bu konulara ilişkin olarak, Üniversitenin farklı akademik birimleri başta olmak üzere, diğer akademik kurumlar, özel ve tüzel kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek çalışma ortamları oluşturmak ve işbirliği yapmak.

g) Ekonomik gelişmelerin, kamu karar ve uygulamaların enerji ekonomisi ile ilgili alanları nasıl etkilediğini ölçümleyerek, sürdürülebilir ve ekonomik enerji kullanımı konusunda önerilerde bulunmak, kalitatif ve kantitatif raporlar ve modeller üretmek.

ğ) Yatırım karar vericileri için stratejik danışmanlık sağlamak, yeni teknolojik ürünlerin fayda-maliyet analizini ortaya koymak.

h) Enerji ekonomisi ile ilgili alanlarda üniversite, enstitü, endüstri, ulusal ve yerel yönetimler arasında iletişim ağını oluşturmak ve bilgi alışverişi sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeylerde akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar arasında bilimsel araştırma bağlarını güçlendirmek, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Merkez birimleri ve proje grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görev yapan akademik ve/veya idari personel arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin akademik ve/veya idari personeli arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin akademik ve/veya idari personeli, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

(2) Danışma Kurulu, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordinatörlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimleridir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez birimleri ve proje grupları da kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri Müdür ve Yönetim Kurulunca değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürütülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörce sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.