EKONOMİ VE FİNANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Günümüzde ekonomik ve finansal gelişmeler yaşamın merkezinde yer almaktadır. Ekonomiyi anlamak, finansal gelişmeleri takip ederek doğru yorumlayabilmek son derece mühim bir hal almıştır. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ güncel ekonomik ve finansal gelişmelerin yakından takibini yapan dinamik bir sisteme sahiptir. Merkez, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Müdür,

Yönetim Kurulu,

Danışma Kurulu,

Merkez birimleri ve proje grupları.

Merkezin Kapsamlı Faaliyet Alanları

 • Araştırma, inceleme, uygulama, çalışma, geliştirme ve projeler yapılması,
 • Ulusal ve küresel ekonomik, finansal ve ticari göstergeleri, gelişmeleri izlemek, derlemek ve değerlendirmek,
 • Modelleme, simulasyon ve senaryo planlama gibi analiz ve tahmin modelleri geliştirmek, uygulamak, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Ulusal ve küresel ekonomik, finansal ve ticari istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Ekonomik, finansal ve ticari yapı ve ilişkiler sistemlerini, ulusal ve küresel ölçekte izlemek ve değerlendirmek,
 • Ekonomik, finansal ve ticari karar ve uygulamalarda etkinlik analizi modelleri geliştirmek, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Temel ve piyasa göstergelerinin analizinde, gelişmelerin değerlendirilmesinde “neuroeconomics” yaklaşımlarını uygulama, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılması, ortak çalışmaların özendirilmesi, organize edilmesi, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlenmesi ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak edilmesi ile bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapılması,
 • Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri verilmesi, bilimsel ve teknik işbirliği yapılması, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanılması ve ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üretilmesi, mevcut projelere iştirak edilmesi,
 • Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel yayınlar yapılması, böylece üretilen bilimsel bilgilerin ve teknolojilerin hem bilim, hem finans çevreleri hem de kamuoyu ile paylaşılması,
 • Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik altyapı oluşturulması, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapılması ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.