Bilgisayar Mühendisliği Lisans Ders İçerikleri

Ders İçeriklerine PDF Formatında erişmek için tıklayınız

1. Dönem

Zorunlu Dersler: (Teori Uygulama Kredi AKTS Grup). Dönem

LNG115 Genel İngilizce 1 (2 0 2 2 G)

Şahıs Zamirleri, Sahiplik Sıfatları, Haftanın Günleri, Sayılar, Artikeller, Çoğul İsimler, İşaret sıfatları, Renkler, Emir Kipleri, Öneri İfadeleri, Geniş Zaman, Soru halleri, Soru Kelimeleri, Geniş Zaman Genel Tekrar, Fiil çekimleri, Soru halleri, Saatler ve Zaman, Kimin… ?, Soru Kelimesi, Zamanlarla İlgili İlgeçler, Yetenek/Kabiliyet/Yapabilme ifadesi, Şimdiki Zaman, Hava durumu, Hava şartları, Mevsimler, Şimdiki Zaman ve Geniş Zaman karşılaştırması.

GNL105 Türk Dili 1 (2 0 2 2 G)

Türkçenin güncel sorunları, dil-kültür, dil-düşünce, dil-iletişim hakkında bilgilendirme/Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri-Türk Dilinin tarihçesi-Türklerin kullandıkları yazılar/Yazım Kuralları ve Noktalama/ Anlatım kuralları ve biçimleri/Paragraf bilgisi ve paragraf çeşitleri/Türkçenin sorunları ve Dil edinimindeki bozukluklar-Dil Yanlışları, Türk Dilinde yabancı sözcükler/Kompozisyon yazım kuralları/Anlatım bozuklukları.

FEF111 Fizik 1 (3 2 4 7 TB)

SI-Birim sistemi ve birim analizi, Vektörel işlemler, Hareketler, Newton Yasaları ve Uygulamaları-Statik Denge uygulamaları-İş, Enerji ve Güç-Momentum ve Çarpışma Türleri, Dönme Hareketinin Dinamiği, Açısal Momentum, Dalgalar, Salınımlar ve Dalga Dinamiği. Ölçme ve belirsizlik, Birim ve boyut analizi, SI birim sistemi, Uzunluk, kütle, zaman standartları, Hata analizi, Grafik analizi ile verilerin yorumlanması, Temel ölçüm araçları ve kullanımı, Işık ve elektromanyetik dalgalar, Mekanik, dinamik ve optik deneyleri.

MAT121 Matematiksel Analiz 1 (4 0 4 7 TB)

Fonksiyonlar, Özel tanımlı fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Türev, Türev alma kuralları, Türevin uygulamaları, Diferansiyeller, Eğri çizimleri, İntegral, Belirli integraller ve özellikleri, İntegralin Uygulamaları, Dönel yüzeylerin alanı, Moment ve ağırlık merkezi.

BIL101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (2 0 2 4 M)

Bilgisayar Müh. Giriş, Boole Cebri, Algoritma ve Akış Şemaları, Yazılım Mühendisliği, İşletim Sistemleri, Mikroişlemciler, Bilgisayar Ağları, Sayı Sistemleri, Veri Sıkıştırma, Sistem ve Yazılım, Veri/Veri Yapısı ve Bilgi, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Sorgulama Dili (SQL), Donanım.

BIL121 Programlama (3 1 3,5 8 M)

C ortamı, Kaynak ve amaç programlar, Ön işlemci, derleyici, assembler, linker, ve builder, C program bloklarının yapısı, Döngüler: for, while, do while döngüleri, Karar mekanizmaları: if, else-if ve switch deyimleri, koşullu operator, Fonksiyonlar, Ön işlemci direktifleri, Diziler, Strings, Göstericiler, fonksiyonlardan veri geri döndürme, göstericiler ve diziler, Stucture, Unions ve ROM BIOS, Bellek ve karakter gösterme, Dosyalar, Büyük programlar, C++ ve nesneye dayalı programlama.


2. Dönem

Zorunlu Dersler: (Teori Uygulama Kredi AKTS Grup). Dönem

LNG116 Genel İngilizce 2 (2 0 2 2 G)

İşaret zamirleri, telefon konuşmaları, tarihler, geçmiş zaman, geçmiş zaman ifadeleri, düzenli fiiller, Geçmiş zaman, düzensiz fiiller, Bir mekan içinde “vardır”, “yoktur” ifadeleri, geçmiş zaman halleri, Sayılabilen ve sayılamayan nesneler, artikeller, Sıfatların karşılaştırılması ve üstünlük dereceleri, Gelecek zaman ifadeleri, planlar ve tahminler, Davranış zarfları, en yaygın kullanılan zarflar, TO ile birleşen fiiller, Artikeller, Present Perfect Tense ve Basit Geçmiş Zaman, düzensiz fiiller.

GNL106 Türk Dili 2 (2 0 2 2 G)

Sözlü anlatım, konuşmanın tanımı ve kapsamı, konuşmanın önemi, sözlü ve yazılı anlatımın özellikleri, Güzel, etkili ve doğru konuşmanın ilkeleri, konuşma yanlışları ve Türkçenin söyleyiş özellikleri, Konuşma Türleri, Sözlü Anlatım Türleri, Yazılı Anlatım Türleri, Resmi Yazışmalar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Rapor Hazırlama, Kaynak gösterme, bibliyografya ve dipnot kuralları.

FEF112 Fizik 2 (3 2 4 7 TB)

Coulomb Yasası, Elektrik Alan ve Potansiyel Kavramları ve Uygulamaları, Gauss Yasası, Kondansatörler ve Teknik Uygulama Alanları, DC-Devre Analizi Kavramları ve Uygulamaları-Magnetizmaya ait temel kavramlar ve teknik uygulamaları, Yük-Akım-Magnetik Alan Etkileşimleri; İndüksiyon Akımları ve teknik uygulama alanları; AC-Devre elemanlarına ait temel kavramlar ve uygulamaları; Seri-Paralel RLC Devre Analizleri Fazör Diyagramları; Maxwell Denklemleri ve Salınım Denklemlerine Giriş. Elektrik ve manyetizmanın temel kavramları, Ampermetre, voltmetre, ohmmetre ölçüm araçları, Multimetre ile ölçümler, Elektrik devre elemanları, Basit elektrik devreleri ve devre analizleri, Elektrik ve manyetizma deneyleri, Elektromanyetik indüksiyon ve uygulamaları, Maxwell denklemleri.

MAT122 Matematiksel Analiz 2 (4 0 4 7 TB)

Diziler ve Seriler, Kuvvet serileri, Fonksiyonların seriye açılımı, Vektörler, Matrisler ve Determinantlar, Vektör değerli fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar, Kısmi türevler, İki ve üç katlı integraller, İş hesabı ve eğrisel integraller, Green Teoremi, Yüzey integralleri, Stokes Teoremi, Diverjans Teoremi.

BIL122 Veri Yapıları (2 1 2,5 4 M)

Temel Veri Tipleri ve hafıza kullanımları, Tek ve Çok Boyutlu Diziler, Pointer ve Adresleme Kavramları, Pointer ve Adresleme Kavramları, Bağlantılı Liste, Struct ve Union kullanımı, Bağlantılı Liste, Bağlantılı Liste Algoritmaları, Yığın Yapıları, Yığın Temel İşlemler, Kuyruk ve Kuyruk Algoritmaları, Arama Algoritmaları ve Veri Yapıları, Ağaç Uygulamaları, Veri Sıkıştırma.

BIL152 Mantıksal Sistem Tasarımı (3 0 3 5 M)

Sayı sistemleri, sabit ve kayan noktalı sayılar. Boole cebiri ve Boole işlemleri. Boole fonksiyonlarının indirgenmesi: Karnaugh ve McCluskey indirgeme yöntemleri. Boole fonksiyonlarının gerçeklenmesi: Lojik kapılar, multiplexer, ROM bellek, PLA ve PAL ile gerçekleme. Ardışık devre elemanları: Flip-floplar, monostable multivibratörler, Astable mültivibratörler. Saat-modlu devrelerin analizi ve sentezi. Durum diyagramları ve durum tabloları. Durumların indirgenmesi. Durum atamaları ve geçiş listeleri. Moore ve Mealy devreleri. Sayıcılar. Seviye modlu devrelerin analizi ve sentezi. Ana-modlu devreler. İlkel akış tablosu ve durum indirgeme. Eşdeğer durumların implikasyon tablosu ile belirlenmesi. Geri beslemeli lojik devrelerin lojik kapılarla gerçeklenmesi. Race ve hazard.

GNL112 Şehir ve Kültür: İstanbul (2 0 2 3 G)

İstanbul´da Öğrenci Olmak, Kadim Bir Şehir Olarak İstanbul´un Yeniden Keşfi, İstanbul´un Kültürel Mekanları, Vapurla Boğaz Gezisi, İstanbul´un Efsaneleri, Prehistoryadan Günümüze İstanbul´da Yerleşi Tarihi, Mimar Sinan ve İstanbul´un Silueti, Vapurla Boğaz Gezisi, Osmanlı´nın Yönetim Merkezi Olarak İstanbul, Geleneksel Türk Sanatları ve İstanbul, Geçmişten Günümüze İstanbul Lokantaları, Edebiyat, Sanat ve İstanbul.


3. Dönem

Zorunlu Dersler: (Teorik Uygulama Kredi AKTS Grup). Dönem

ENG126 Mühendislik Matematiği 1 (3 0 3 5 TB)

Mühendislik uygulamalarıyla, lineer denklem sistemleri, matrisler ve matris işlemleri, Lineer sistemlerin çözümü, Determinantlar ve özellikleri, Reel vektör uzayları, lineer bağımsızlık, homojen sistemler, Özdeğerler ve özvektörlerin mühendislikteki çeşitli uygulamaları.

ENG211 Sayısal Çözümleme (3 0 3 5 TB)

MATLAB’e Giriş, Matris İşlemleri, Sayısal çözümlemeye giriş, Hata tanımı, Mutlak hata, Bağıl hata, Doğrusal sistemlerin çözümü, Dolaylı yöntemler, Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü, İnterpolasyon polinomları, Sayısal türev; Taylor serisi, sayısal türev formülleri, Sayısal integrasyon, Diferansiyel denklemlerin çözümü, Yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözümü, Kısmi diferansiyel denklemler ve sınıflandırılması.

BIL223 Elektronik Devreler (3 0 3 5 M)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliklerinin uygulama alanlarının tanıtımı, yarıiletken özellikleri ve ilgili devre elemanları, DC ve AC kavramaları, Doğrultucu ve gerilim regülatörleri, RC filtre devrelerini zaman ve frekans düzlemindeki özellikleri, dBell ve frekans karakteristikleri, OPAMP devre yapıları, özellikleri, lineer devre uygulamaları, türev ve entegral alma devreleri, karşılaştırma, comparator devreleri, shmitt trigger ve osilatör devreleri, Analog modülasyon, AM ve FM tanımları ve devreleri, Darbe modülasyonu devreleri, PWM devreleri ve uygulamaları.

BIL225 Mantıksal Tasarım Lab. (0 2 1 3 M)

Mantık devreleri, Boole cebri, temel lojik kapılar, kombinasyonel lojik devreler, decoder, multiplexer, demultiplexer, toplama ve çıkarma devreleri, ardışıl devreler, flip-floplar, sayıcılar, registerler, sayısal ölçme sistemleri, DAC, ADC, EPROM uygulamaları ile ilgili deneyler.

BIL231 Algoritmalar (2 1 2,5 5 M)

Algoritma ve Program Mantığı, Pseudo Code ve Akış Diyagramları, Temel döngü ve programlama kavramları, özyinelemeli fonksiyonlar, Kümeleme Algoritmaları, Sayı Teorisi ve Sayılar ile algoritmalar, Altın Kesit ve Fibonachi Serileri, Sıralama Algoritmaları, Graf Teorisi, Labirent Algoritmaları, Arama Algoritmaları, Gezgin Satıcı Problemi, Euler Köprüleri ve Optimizasyon Algoritmaları, Dijkstra Algoritması, Matris Algoritmaları.

BIL233 Nesneye Dayalı Programlama (3 1 3,5 7 M)

Sınıf ve Nesneler, JAVA’ da programlama temelleri, Veri Tipleri, Metotlar, Veri soyutlama ve enkapsülasyon, String, Dizi, Sınıflar ve miras kavramı, Alt sınıf, Soyut Sınıf Metotlar, Yazılımda tekrardan kullanma, NDP düşünme, Çok biçimli Değişkenler, Çöp toplama, Çok biçimlilik Tipleri, OverRiding, Overloading, Soyut Metotlar, Arabirimler (interfaces) AWT/Swing Aplet (hata yakalama/gönderme grafik), AWT/Swing Aplet (koleksiyon sınıfları, generic sınıflar) AWT/Swing Aplet (olay yönlendirmeli programlama), Koleksiyonlarla çalışma Reflection, Yansıma Nesneye Dayalı Tasarım.


4. Dönem

Zorunlu Dersler: (Teori Uygulama Kredi AKTS Grup). Dönem

ENG227 Mühendislik Matematiği 2 (3 0 3 5 TB)

Mühendislik uygulamalarıyla, Birinci mertebeden diferansiyel denklemler: diferansiyel denklemler ve matematiksel modeller, genel ve özel çözüm olarak integraller, Matematiksel modeller ve sayısal yöntemler, Yüksek mertebeden lineer denklemler, mekanik titreşimler, homojen olmayan denklemler ve belirsiz katsayılar, Diferansiyel denklem sistemlerine giriş: Birinci mertebeden sistemler ve uygulamaları, Lineer Diferansiyel denklem sistemleri, Laplace Dönüşümü Yöntemleri.

ENG232 Olasılık ve İstatistik (3 0 3 5 TB)

İstatistiğe Giriş, Verilerin Düzenlenmesi, Basit Seri, Frekans Serisi, Sınıflı Seriler Ve Toplam Değerleri, Artan, Azalan Birikimli Frekanslar, Oransal Frekanslar ve İşlemler, Aritmetik Ortalama, Tartılı Aritmetik Ortalama, Kareli Ortalama, Geometrik Ortalama, Mod, Medyan, Bölenler, Değişim Katsayısı, Standart Sapma, Varyans, Asimetri Ölçüleri, İndeksler, Kümelerle İşlemler, Olasılığın Tanımlanması, Rasgele Değişkenin Tanıtılması, Koşullu Beklenen Değerler ve Varyans Kavramı, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları.

BIL226 Elektronik Lab. (0 2 1 3 M)

Laboratuvar ve Electronic Workbench programı tanıtımı (EWB), EWB doğrultucu devreler, EWB ile regülatör devreleri, EWB ile OPAMP’lı toplama devresi, EWB ile karşılaştırma, comparator devreleri, OPAMP’lı toplama devresi, OPAMP’lı DAC devreleri, OPAMP’lı filtre devreleri, OPAMP’lı karşılaştırma devreleri, OPAMP’lı schmitt trigger, OPAMP’lı osilatör devreleri.

BIL234 Programlama Dilleri (2 1 2,5 5 M)

Dil Paradigmaları, Program Sözdizimi, Sözdizim ve Anlambilimi, Dil Sistemleri, Bir Programlama Diline İlk Bakış, Tipler, Bir Programlama Diline İkinci Bakış, Çokbiçimlilik ve Kapsam, Bir Programlama Diline Üçüncü Bakış, Değişkenler için Bellek Alanları, Bir Programlama Diline Dördüncü Bakış, Bellek Yönetimi ve Nesne-yönlendirme, Parametreler.

BIL242 Veri Tabanı Sistemleri (3 1 3,5 6 M)

Bilgi Sistemleri Genel Kavramlar/Kurulum Mimarileri, VTYS kullanım sebepleri, Veri Modelleme/Gereksinimler, Kavramsal Modelleme/Nesne Tabanlı Kavramsal Modelleme/Tümleşik Modelleme UML, Mantıksal Modelleme Fiziksel Modelleme, İlişkisel Cebir, Case Studies, İşlevsel Bağımlılıklar Normalizasyon, Yapısal Sorgu Dili DDL, DML, DCL, Veri Sorgulama Temel Komutlar Sınırlama ve Sıralama, Birleştirme Tek satır Fonksiyonlar, Gruplama Çok satır, Görüntüleme (View).

EEE214 Sinyaller ve Sistemler (3 0 3 6 M)

İşaretler ve özellikleri; İşaretlerin işlenmesi; örnekleme; işaretlerde güç ve enerji, evrişim (konvolüsyon); sistemler ve özellikleri, sürekli zamanlı periyodik işaretlerin zaman ve frekans analizleri, Fourier serisi ve Fourier dönüşümleri; Ayrık zamanlı işaretlerin zaman ve frekans analizleri, Fourier serisi ve Fourier dönüşümleri; Laplace dönüşümü ve Ters Laplace dönüşümü; sistem frekans cevabı, Z dönüşümü.


5. Dönem

Zorunlu Dersler: (Teori Uygulama Kredi AKTS Grup). Dönem

GNL101 Atatürk İlk. Ve İnkılâp Tarihi 1 (2 0 2 2 G)

Osmanlı Devleti´nin ortaya çıkışını, yükselişini, duraklama, çözülme, dağılmasıyla yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, Osmanlı Devleti´nin Dağılması sürecinde meydana gelen olaylar, I. Dünya Savaşı, İşgaller, Cemiyetler, Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın faaliyetleri ve Anadolu´ya geçmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin açılışı, Sevr Anlaşması, Düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi´ndeki savaşlar, Mustafa Kemal Paşa´nın Başkomutanlığı, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi´nin imzalanması, Lozan antlaşması.

BIL317 Ayrık Matematik (3 0 3 6 TB)

Önermeler mantığı, İspat ve ispat çeşitleri, Saymanın Temel prensipleri, Permütasyon, Kombinasyon, Piegonhole Prensibi, Diziler ve toplamları, Binom katsayıları, Konu uygulamaları, Rekürsif tanımlar ve Algoritmalar, İleri sayma teknikleri, Rekürans bağıntısına giriş, Rekürans bağıntılarının tipleri ve Çözümleri, Genel Rekürans bağıntıları ve çözümleri, Uygulamalar, Üreten fonksiyonlar, Tanımlar ve Örnekler, Üreten fonksiyon Hesaplamaları ve Uygulamaları, Graflar, Tanımları ve Örnekleri, Ağaçlar.

BIL321 Veri İletişimi (3 0 3 5 M)

Ders veri iletişiminin genel yapısını, sayısal ve analog veri iletişim tekniklerini, veri kodlama mekanizmalarını, veri örnekleme tekniklerini kapsamaktadır. Bilgisayar Ağlarının beş katmanlığı protokol yapısının en alttaki iki katmanı bu derste verilmektedir.

BIL331 Mikroişlemcili Sistemler (3 0 3 6 M)

Merkezi işlem birimi (CPU): CPU kaydedicileri, Aritmetik ve lojik birim, Durum bayrakları, Mikroemirlerin icrası, Mikroprogramlama ve kontrol birimi, CPU bacakları, Bellekler: ROM, RAM, PROM, EPROM ve
E2PROM bellekler, Kod çözücüler ve belleklerin CPU’ya bağlanışı, Paralel Giriş/Çıkış: Programlı G/Ç, kesmeli G/Ç, Doğrudan bellek erişimli G/Ç, Seri Giriş/Çıkış, Mikrobilgisayarların programlanması: Kaynak ve amaç programlar, Assembly dili ve assembler direktifleri, Bellek adresleme yöntemleri, CPU emir takımı, Gerçek CPU’lar, Mikrobilgisayar sistem tasarımı, Uygulamalar.

BIL333 Bilgisayar Grafikleri (3 0 3 6 TB,M)

Görüntüleme cihazları, hard-kopya cihazları, karşılıklı etkileşimli giriş cihazları, Nokta ve çizgi, 2-boyutlu öteleme ve homojen koordinatlar, 3-boyutlu dönüşüm ve kestirim: Ölçekleme, kesme, öteleme, döndürme ve perspektif transformasyonlar, Düzlem eğriler, Uzay eğriler: Kübik eğriler, Parabolik karışım, Bezier eğrileri, B-splayn eğrileri, Yüzey üretimi: Eğrisel yüzeylerin gösterimi, iki-doğrusal yüzey, Lofted yüzey, Doğrusal Coons yüzey, Kübik yüzey yaması, Bezier ve B-splayn yüzeyler, Raster taramalı grafikler: Çizgi çizme algoritmaları, Bresenham algoritması, Tarama dönüşümü, Alan doldurma, Örnekleme hataları ve giderilme yöntemleri.

Alan İçi Seçmeli 1 (3 0 3 5 M)

Alan İçi Seçmeli Dersler

MEE322 Kontrol Sistem Tasarımı (3 0 3 5 M)

Kontrol terimlerinin açıklanması; Sistemin frekans tabanında modellenmesi, Sistemin zaman tabanında modellenmesi, Zaman cevabı; Sürekli hal hatası; Kararlılık; Köklerin geometrik yer eğrisi tekniği; Frekans cevap teknikleri: Bode diyagramı, Nyquist diyagramı; Durum uzayı yardımıyla tasarım, Kontrol terimlerinin açıklanması.

EEE328 Sayısal İşaret İşleme (3 0 3 5 M)

Sayısal İşaret işleme ve uygulamalarının tanıtımı, gerçek-zamanda çalışan sayısal sistemler için analog-sayısal Giriş/Çıkış arayüz ilkeleri, ayrık Fourier dönüşümü; hızlı Fourier dönüşümü, Z-dönüşümü ve işaret işlemedeki uygulamaları, ilişki çıkarımı ve katlama işlevleri, sayısal filtre tasarımı ilkeleri, sonlu birim vuruş tepkili sayısal filtre tasarımı, pencereleme tabanlı FIR filtre tasarımı, frekans örnekleme tabanlı FIR filtre tasarımı, özyinelemeli (IIR) sayısal filtreler, özyinelemeli (IIR) sayısal filtre tasarımı ve adaptif sayısal filtreler.

BIL327 Web Programlama (3 0 3 5 M)

C# ve.Net Frameworke giriş, Web Form temelleri, Web Kontrolleri, Validasyonlar ve Rich Controls, Durum Yönetimi, Master Page, WebSite Navigation, AJAX, ADO.NET Data Binding Data Controls XML Web Security Web Services, MVC tasarım.

BIL351 Veri Tabanı Yönetimi (3 0 3 5 M)

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Giriş, Veri Saklama ve Dizinleme, Verileri Disk ve Dosyada Saklama, Dosya Organizasyonu ve Dizinler, Ağaç Yapılı Dizinler, Hash tabanlı Dizinler, Sorgu Eniyilieme, Harici Sıralama, İlişkisel İşlemlerin Değerlendirilmesi, Sorgu Eniyilieme, Sorgu Eniyileyici, Haraket Yönetimi, Eş samanlı erişim, Kontrollü Kaza kurtarması, Paralell ve Dağıtık Sistemler, Veri Madenciliği.


6. Dönem

Zorunlu Dersler: (Teori Uygulama Kredi AKTS Grup). Dönem

GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 (2 0 2 2 G)

Siyasî Alanda Yapılan İnkılâplar, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Hukuk Alanındaki Gelişmeler, Eğitim, Kültür ve Sağlık Alanındaki Gelişmeler, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi Politikası, Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası, Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Temel İlkeleri, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Türkiye’de İç Siyasi Gelişmeler (1945-1980), 1980´den Günümüze Türkiye´de İç Siyaset Gelişmeleri, 1960´tan Günümüze Türk Dış Politikası, Türkiye´nin Jeopolitik Konumu.

BIL342 İşletim Sistemleri (3 0 3 6 M)

İşletim Sisteminin Rolü, İşletim Sistemi Mimarisi, Proses Kavramı, Thread Mekanizması, CPU Shceduling, Proses Senkronizasyonu, Deadlock, Hafıza Yönetimi, Sanal Hafıza Yönetimi, Dosya Sistemi, Dosya Sisteminin Gerçeklenmesi, Kayıt Mekanizmaları, I/O Sistemleri.

BIL352 Bilgisayar Mimarisi (4 0 4 8 M)

Bilgisayar sistemleri: Mikroişlemci sistemleri, mimaride gelişmeler, Önbellek organizasyonları, alma ve yazma mekanizmaları, Bellek yönetimi, Sanal bellek sistemleri, Dilimleme, Seri veri G/Ç yöntemi, Paralel veri G/Ç: Kesme ve doğrudan bellek erişim denetleyicileri, Magnetik saklayıcılar, Magnetik kayıt teknikleri, Optik saklayıcılar, CRT ve LCD göstericiler, CRT ve LCD denetleyiciler, Metin ve grafik bellekler, Borulu işlemci tasarımı, Ortak bellekli çok işlemcili sistemler, Çok işlemcili sistemler ve programlanması, Hata bulma ve düzeltme teknikleri.

BIL382 Mikroişlemcili Sistem Lab. (0 2 1 4 M)

Basit bir mikrobilgisayarın tasarımı, Mikro işlemcili fonksiyon üretici, Kesmeli giriş/çıkış, Seri giriş/çıkış, Doğrudan bellek erişimi, CRT denetleyici tasarımı, Adım motorları, Aritmetik işlemlerin yazılımla gerçekleşmesi, Tek-yonga bilgisayarlar, İkincil saklayıcılar.

Alan İçi Seçmeli 2 (3 0 3 5 M)

Alan İçi Seçmeli 3 (3 0 3 5 M)

Alan İçi Seçmeli Dersler

ENM335 Yöneylem Araştırması (3 0 3 5 M)

Yöneylem Araştırması biliminin tarihçesi ve gelişimi, deterministik ve probabilistik modeller, model kurma ve problem çözme sanatı, matematik programlamada doğrusal programlamanın yeri, doğrusal karar modelleri, doğrusal karar modellerinin kurulumuna yönelik çalışmalar, doğrusal programlama modellerinin çözümü, grafik, cebirsel, simpleks yöntemler, revised simpleks yöntem, doğrusal programlama modellerinin çözümüne ilişkin bilgisayar yazılımları ve kullanılması, düalite ve düal simpleks yöntem, duyarlılık analizleri, ulaştırma modelleri atama modelleri, ağ modelleri.

BIL334 Mikroişlemcili Sistem Tasarımı (3 0 3 5 M)

Gerçek CPU’lar ve mikro denetleyiciler, Mikro bilgisayar yol yapımı, Bilgisayara bellek ekleme, Bilgisayara G/Ç birimlerinin eklenmesi ve programlanması, Seri G/Ç cihazlarının bilgisayara bağlanması ve programlanması, Bilgisayarın kontrol amaçlı kullanılması, Test cihazları ve yazılım ve donanım hatalarının bulunması, Mikrobilgisayarların programlanması: Kaynak ve amaç programlar, Yazılım geliştirme araçları, Endüstriyel uygulamalar.

BIL336 Mobil Programlama (3 0 3 5 M)

Android Temelleri, GUI, Android İşetim Sistemi GUI, Android İşetim Sistemi GUI (Data), Android İşetim Sistemi GUI (List), Android İşetim Sistemi GUI (MAP), Android İşetim Sistemi GUI (FORM), Android Servis Uygulamaları, Android Sensor Uygulamaları, Android Native Development Kit (NDK), Mobil Web Development, Markete Ürün Koyma.

BIL344 Optimizasyon (3 0 3 5 M)

Optimizasyon Kavramı, Optimizasyon Problemleri ve Sınıflandırılması, Doğrusal Olmayan Modellerin Çözüm Teknikleri, Yerine Koyma ve Yarılama Metotları, Gradyen Metodu, Lagrange Çarpanı, Karush-KhunTucker Şartları, Doğrusal Modellere Giriş, Üretim Planlama Problemleri, Taşıma Problemleri, Yatırım Kararı Problemleri, İşgücü Planlama Problemleri, Kaynak Tahsisi Problemleri.

BIL346 Görüntü İşleme (3 0 3 5 M)

Görüntü işlemeye giriş, görüntü işlemede genel konseptler, doğrusal sistemler, olasılık, rastgele değişkenler, tahmin, örnekleme, spektral örtüşme, kuvantlama, birimsel dönüşümlerle görüntü ifadesi nokta işlemleriyle görüntü iyileştirme, histogram işlemleri, konumsal filtreleme, frekans uzayında filtreleme, restorasyon, rekonstrüksiyon, Radon dönüşümü, filtrelenmiş gerikestirim, bozulmaların ve görüntüleme fonksiyonlarının modellenmesi, tersinin bulunması, görüntü segmentasyonu, görüntü sıkıştırma, örüntü tanıma.

BIL354 Veri Güvenliği (3 0 3 5 M)

Geleneksel kriptolama teknikleri ve algoritmalar: DES, Blok Şifreleme, Blowfish, RCS, CAST-128, Gizlilik: Anahtar dağıtımı, Rasgele sayı üretimi; Açık anahtarlı kriptolama, Sayı Teorisi, Mesaj doğrulama ve Hash fonksiyonları, Hash ve Mac algoritmaları, Sayısal imza ve doğrulama protokolleri, Doğrulama uygulamaları, Eliptik eğriler ile şifreleme, Kaotik şifreleme, Ayrık logaritmalar, Bilgi teorisi, Hata düzeltme kodları, Davetsiz misafirler ve kötü amaçlı yazılımlar, Firewalls.

BIL356 Yazılım Mühendisliği (3 0 3 5 M)

Yazılım Mühendisliğine Giriş, Etik Kavramı ve IEEE Code of Ethics, Sosyo Teknik Sistemlerin Yapısı, Yazılım Proje Geliştirme Süreçleri, Çevik Sistemler, Extreme Programlama, Verifikasyon ve Validasyon, Yazılım Testlerinin Yapılması, Proje Yönetimi, Gereksinim Analizi, Maliyet Analizi, Servise Dayalı Mimariler, Duruma Dayalı Mimariler.


7. Dönem

Zorunlu Dersler: (Teori Uygulama Kredi AKTS Grup). Dönem

BIL441 Bilgisayar Ağları (3 0 3 5 M)
Bilgisayar Ağlarının Genel Çalışma Prensipleri, Protokol Kavramı, TCP/IP Protokol Yığını, Ağ Katmanı Protokolleri, Transport Katmanı Protokolleri, Ağ Katmanı Protokolleri, Veri Bağı Katmanı Protokolleri, Bu protokollerin tek tek uygulama katmanından ağ katmanına doğru ele alınması.

BIL451 Bilişim Tasarım Projesi (0 4 2 7 M)

Proje konularının belirlenmesi, Proje konusunun analizi, Kaynak araştırması, Kaynakların değerlendirilmesi, Konunun çözüm yönteminin belirlenmesi, Çözüm araçlarının belirlenmesi ve temini, Çözüm araçlarının kullanılması, Proje ara raporu, Çözüm araçlarının uygulanması, Geliştirilen donanım veya yazılım sisteminin test edilmesi, Geliştirilen sistemdeki eksikliklerin giderilmesi, Rapor yazımı, Slaytlarının hazırlanması.

BIL453 Bilgisayar Sistemleri Lab. (0 2 1 3 M)

Deneyler, Transputer, Dinamik web programlama, Java’da dağınık programlama, Programlanabilir lojik denetleyici (PLC), Unix sistemlerinde süreç gözetleme, Unix sistemlerinde dağınık programlama, Windows programlama ve çoklu kullanım, Pürüzlü yüzey üretimi, Ters Perspektif Transformasyon, Alan doldurma.

Alan İçi Seçmeli 4 (3 0 3 5 M)

Alan İçi Seçmeli 5 (3 0 3 5 M)

Alan İçi Seçmeli 6 (3 0 3 5 M)

Alan İçi Seçmeli Dersler

BIL423 Biyomedikal Ensrumantasyon (3 0 3 5 M)

Medikal ve fizyolojik parametre ölçümü, Dönüştürücü, sensör özellikleri ve ölçüm teknikleri, Sensör devreleri, Analog ölçme devreleri, Elektriksel işaretlerin insan sağlığı için yaralı özellikleri, Defibratör devreleri, özellikleri ve tasarımı, Dolaşım sisteminin ölçülebilen fiziksel değerleri ve ölçme yöntemleri, EKG işaretlerini işlenmesi, analog ya da sayısal ölçme ve gösterge sistemleri, Solunum sisteminin ölçülebilen fiziksel değerleri ve ölçme yöntemleri, Gaz ve sıvı akış debilerinin/miktarının ölçülmesi, Stimülatör, devre yapıları ve tasarım yöntemleri, Güncel biyomedikal işaret işleme yöntemleri.

BIL443 Windows Programlama (3 0 3 5 M)

Java diline giriş, Java da nesne tanımlama, Eventler ve event fonksiyonları, Windows nesneleri ve API fonksiyonları, Windows çizim işlemleri, Temel menu işlemleri, Hafıza işlemlerinde event ve fonksiyon kullanımı, Grafik ara yüzü ile Java programlama, Eventler 3 farklı event yazma, Action, Event nesnesi, Anonim Eventler, Java ve Veritabanı JDBC, sürücü ve kalıplar, Uygulamalar arası veri taşıma, Dosya işlemleri ve Sıradan erişimli dosyalar, Doğrudan erişimli dosyalar.

BIL455 Otomata Teorisi (3 0 3 5 M)

Hesaplama teorisine giriş, Temel kavramlar ve ispat yöntemleri, Düzgün ifadeler, Sonlu otomatlar, Düzgün diller ve düzgün gramerler, düzgün dillerin özellikleri, Bağlamdan bağımsız diller, Yığın yapılı otomatlar, Turing makineleri.

BIL457 RFID Teknolojisi (3 0 3 5 M)

Otomatik Tanımlama Sistemleri, Görüntü İşleme, Biometrik Sistemler, IRDA, Barkod Uygulamaları, Frekans ve Dalga Teorisi, RFID Frekansları ve Uygulamaları, Etiket Tipleri, Etiket Seçimi, Okuyucu ve Anten Teknolojileri, RFID Uygulamaları, Uygulama Planlama ve Çözüm Matrisi, Uygulama ve Ortam Testleri, Standartlar, Güvenlik ve Risk Yönetimi.

BIL460 Veri Madenciliği (3 0 3 5 M)

Veri Madenciliğine Giriş Veri Girişi: Kavramlar, Örnekler, Öznitelikler Veri Çıkışı: Bilgi Sonumu Algoritmalar: Temel Methodlar, İstatistiksel Model, Karar Ağaçları Algoritmalar: Temel Methodlar, İnşa kuralları, ilişki kuralları Algoritmalar: Temel Methodlar, Doğrusal Model, Örnek-tabanlı öğrenme Algoritmalar: Temel Methodlar, Kümeleme, Weka uygulaması Karar ağaçları Sınıflandırma kuralları İlişki Kuralları Genişletilmiş doğrusal Model Bayesian Ağlar, Kümeleme Veri Transformasyonu.

BIL461 Paralel Bilgisayarlar (3 0 3 5 M)

Paralel bilgisayar sistemlerinin sınıflandırılması, Petri ağları, Paralel süreçleme kavramı, SISD bilgisayarlar ve çoklu işlemli CPU’lar, Pipeline bilgisayarlar; MISD bilgisayarlar, doğrusal ve doğrusal olmayan bilgisayarlar, Asenkron paralelizm, MIMD sistemlerin yapısı, senkronizasyonu, MIMD programlama dilleri ve kaba grain paralel algoritmalar, SIMD sistemlerin yapısı, SIMD sistemlerde iletişim, SIMD programlama dilleri ve MasPar algoritmalar, Paralel programlama dilleri, Paralelizmin durumu; paralelleştirme ve vektörleştirme.

BIL463 Bulanık Mantık (3 0 3 5 M)

Temel Tanımlar, Küme İşlemleri, Kümeler arası işlemler, Kontrol Tanımı ve Bulanıklığın uygulanması, Otomatik kontrol sistemi uygulamaları, Maksimum Minimum işlemleri, Optimumun seçimi, Optimumun seçimi uygulamaları, Bulanık Veri Tabanı Sisteminin Kurulması, Bulanık Veri Tabanı Sisteminin Uygulamaları, Bulanık Türev, Bulanık İntegral, Çizgeler ve Bulanık Çizge Kavramı.

BIL465 Bulut Bilişim (3 0 3 5 M)

Bulut Bilişim tanımları, Şebeke Hesaplama, Ağ İşletim Sistemleri, Sanallaştırma, Servis tabanlı sistemler, X olarak bir servis, Model Seçimi, Bulut Bilişim Modelleri, Bulut Bilişim Protokolleri, Açık Kaynak Kodlu Uygulamalar, Microsoft Azure Services, Amazon Cloud Services.

BIL467 Derleyici Tasarımı (3 0 3 5 M)

Kelimesel analiz, Ayrıştırma, Soyut sözdizimi, Anlambilimsel analiz, Aktivasyon kayıtları, Arakoda dönüşüm, Temel bloklar ve icra yolları, Emir seçimi, Canlılık analizi, Kaydedici tahsisi, Kod üretimi, Bütün modülleri birleştirme.

BIL469 Sistem Programlama (3 0 3 5 M)

Linux Kernel yapısının tanıtımı, bilgisayar donanım mimarisiyle kullanıcı arayüzü arasındaki katmanlar ve programlanması, Sistem çağrılarının kullanımı, Kernel yapılarının güvenlik bakış açısı ile incelenmesi, Device drivers programlanması, hafıza yönetimi, paralel port programlama.
8. Dönem

Zorunlu Dersler: (Teori Uygulama Kredi AKTS Grup). Dönem

BIL452 Yapay Zeka (3 0 3 6 M)

Zeka, Kural ve Karar Sistemleri, Sezgisel Problem Çözümleme, Bilgilerin Modellenmesi, Graflar, Ağaçlar ve Arama Algoritmaları, Oyun Teoremi ve Minimaks, Optimizasyon ve Simplex, Genetik Algoritmalar, Karınca Koloni Algoritması, Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Parçacık Sürü Optimizasyon, Yapay Zeka Programlama – Prolog.

ENG402 Bitirme Projesi (0 4 2 9 M)

Proje konularının belirlenmesi, Proje konusunun analizi, Kaynak araştırması, Kaynakların değerlendirilmesi, Konunun çözüm yönteminin belirlenmesi, Çözüm araçlarının belirlenmesi ve temini, Çözüm araçlarının kullanılması, Proje ara raporu, Çözüm araçlarının uygulanması, Geliştirilen donanım veya yazılım sisteminin test edilmesi, Geliştirilen sistemdeki eksikliklerin giderilmesi, Tez yazımı, Tez yazımı ve basımı.

Alan İçi Seçmeli 7 (3 0 3 5 M)

Alan İçi Seçmeli 8 (3 0 3 5 M)

Alan İçi Seçmeli 9 (3 0 3 5 M)

Alan İçi Seçmeli Dersler

BIL444 Sayısal Ses (3 0 3 5 M)

Ses fiziği. Sayısal odiyonun temelleri: örnekleme teoremi, aliasing, kuantalama, dither. Sayısal odiyo kayıdı: darbe kodlu modülasyon, dither üreteci, alçak geçiren filtreler, A/D dönüştürücüler, çeşitli kodlamalar. Sayısal odiyonun yeniden üretimi: D/A dönüştürücüler, sayısal filtreler, timebase düzeltme. Hata düzeltme yöntemleri. Manyetik kayıt. Sayısal odiyo teyp. Optik disk saklama. Algısal kodlama. PC odiyo. İnternet ve ağ odiyo. Sayısal işaret işleme. Sayısal radyo ve televizyon yayıncılığı.

BIL446 E-Ticaret Sistem Tasarımı (3 0 3 5 M)

E-Ticaret’e giriş, E-Ticaret İş Modelleri ve Kavramları, E-Ticaret Alt yapısı: Internet Web, Mobil Platform, E-Ticaret Görünümü oluşturmak: Web Siteleri Mobil Siteler ve Uyg., E-Ticaret Güvenliği ve Ödeme Sistemleri, E-Ticaret Pazarlama Kavramları; sosyal, mobil, yerel, E-Ticaret Pazarlama İletişimi, Etik, Sosyal, ve Siyasi E-Ticaret konuları, Proje Teslim.

BIL454 Test Mühendisliği (3 0 3 5 M)

Yönetim meseleleri, Özellikler temelli test teknikleri, Yapı temelli test teknikleri, Hata temelli test teknikleri, Tecrübe temelli test teknikleri, Analiz Teknikleri, Yazılım karakteristikleri testi, Fonksiyonel ve kullanım testi, Verimlilik Testi, Güvenlik Testi, Güvenirlik Testi, Sürdürülebilirlik Testi, Farklı ortamlarda da çalışabilme testi.

BIL456 Mantıksal Programlama (3 0 3 5 M)

Otomatik teorem ispatı, Mantıksal çıkarım, Yüklem mantığı, Klasik mantık, Birinci derece teoriler, yorumlamalar ve modeller, birleşme, sabit noktalar, bildirimsel anlam, sonlu başarısızlık, bildirimsel hata teşhisi, çıkarımsal veritabanları, sorgu değerlendirme, sağlamlık kısıtlamaları, tam Herbrand yorumlamaları, sürekli süreçlerin anlamı, Prolog, listelerin işlenmesi, atomlar, Prolog örnekleri, Lisp.

BIL458 Biyoinformatik (3 0 3 5 M)
Bioinformatik and Matemetik Genetik Kodlar, Matri ve Simetri Teknikleri Biyolojik sıralar, sıra düzenlemesi, ve istatistik DNA ve Knot teorisi, Protein yapısı, Geometrisi ve Topolojisi Biyolojik ağlar ve Graf TeorisiBiyolojik Sistems, Fraktals, ans System Biyolojisi Matris Genetikleri, Hamarad Matrisleri ve Biyoloji Cebiri, Evrimsel Eğilimler ve Infromatiğin merkezi dogması, Duyuşsal informatik, Biyoinformatiğe hesaplamalı yaklaşımlar, Biyolojik veri tabanları inşa etme, Görselleşme ve veri Madenciliği, Biyoinformatik araçları.

BIL462 Yapay Sinir Ağları (3 0 3 5 M)

Yapay sinir sistemleri: Sinirsel hesaplama, ANS´lerin gelişim tarihi, ANS´lerin temel kavramları ve modelleri: Biyolojik sinirler, ANS modelleri, Sinirsel süreçleme, öğrenme ve uyum, sinir ağı öğrenme kuralları, Tek-katmanlı sinir sınıflayıcılar, Çok katmanlı ileri beslemeli ağlar, Tek-katmanlı geri beslemeli ağlar, Çağrışımlı bellekler, Eşleyen ve kendinden-organizeli ağlar, Sinir algoritmaları ve sistemlerinin uygulamaları, Sinir ağlarının gerçeklenmesi.

BIL468 Ağ Güvenliği (3 0 3 5 M)

Ağ güvenliği için gerekli olan kriptografi bilgileri, Kriptoloji alanındaki temel algoritmalar ve şifreleme mekanizmaları, Simetrik anahtar algoritmalarının işleyiş biçimleri ve çeşitleri, Asimetrik anahtar algoritmaları, Bilgisayar ağlarında güvenlik zorlukları ve bu zorluklar ile ilgili çözüm yöntemleri, Kablosuz ağlarda güvenlik, Optik ağların güvenliği. Ayrıca öğrencilerin her birine ayrı ayrı birer sunum konusu verilir.

BIL470 USB Sistem Tasarımı (3 0 3 5 M)

I/O cihazların PC bilgisayara takılması, Bağlantının kurulması, Cihazın tanınması (Enumerasyon), USB I/O cihazın seçilmesi, I/O cihaz geliştirme ortamı, PC ana bilgisayar yazılımı, Tasarım örneği: Düğmeler ve lambalar, Temel tasarımın tamamlanması, Temel tasarımın genişletilmesi, I/O köprülerin kurulması, Büyük miktarda verinin taşınması, Ses cihazlarının yüzleştirilmesi, Sayısal videyo uygulaması, Hublar, Taşınabilir ve elde tutulabilir tasarımlar, Kernel.


1st Term

Compulsory Courses (Theory Application Credit ECTS Group)

LNG115 General English 1 (2 0 2 2 G)

Subject Pronouns, Possessive Adjectives, Days of the Week, Numbers, a-an, Plurals, This-That, Adjectives, Colours, Imperatives, Let´s, Modifiers, Simple Present, Word Order in Questions, Question Words, Simple Present Tense Revision, Word Order in Questions, Verb Phrases, Question Words, Telling the Time, Whose… ?, Prepositions of Time, Adverbs, Verb Phrases, Can/Can’t, Present Continuous Tense, The weather, Seasons, Present Simple & Present Continuous.

GNL105 Turkish Language 1 (2 0 2 2 G)

The Problems of Turkish Language, Giving Information About Language-culture, Language-communication and Language-thought Relationship/The Place of Turkish Language Through Other World Languages, The History of Turkish Language, The Alphabet Used by Turks, Turkish Language Revolution/Kinds of Language, Dialect, Accent etc/Spelling and Punctuation/The Rules About Writing Paragraph and Composition, The Using of Turkish Correctly in Writing and Speaking, The Techniques of Presentation, Body Language/The Wrong Usages in Expression, the Loan Words in Turkish.

FEF111 Physics I (3 2 4 7 TB)

SI-Unit System and Measurement, Motions in one Dimension, Vectors and Motions in Two Dimension, The Laws Motion, Circular Motion and Other Applications of Newton´s Law, Energy of a System and Conservation of Energy, Lineer Momentum and Collisions, Rotation of Objects Around The fixed Axes, Angular Momentum, Static Equilibrium and Elasticity, Universal Gravitation Law, Fluid Mechanics, Oscillatory Motion and Waves. Measurements and Uncertainty, Graphical Representation of Data, SI unit system, Unit and dimensional analysis, Length, mass, time standards, Error analysis, Basic measuring tools and their usage, Light and electromagnetic waves, Mechanics, dynamics and optics experiments.

MAT121 Matematiksel Analiz 1 (4 0 4 7 TB)

Functions, Special Type Functions, The Limit, The Continuity, The Derivative, The Rules of Derivative, Applications of the Derivative, Differentials, Curve Sketching, The Integral, Definite Integral and Properties, Applications of the Integral, Moment and center of mass, Improper Integrals.

BIL101 Introduction to Computer Engineering (2 0 2 4 M)

Introduction to Computer Engineering, Boolean Algebra, Algorithms and Flow Charts, Software Engineering, Operating Systems, Microprocessors, Computer Networks, Number Systems, Data Compression, System and Software, Data/Data Structure and Information, Database Management Systems, Query Language (SQL), Hardware.

BIL121 Programming (3 1 3,5 8 M)
C programming environment, Source and object programs, Assembly and machine language programs, Pre-processor, compiler, assembler, linker, and builder, C building blocks, Loops: The for, while, and do while loops, Decisions: The if, else-if, and switch statements, the conditional operatör, Functions, Pre-processor directives, Arrays, Strings, Pointers, returning data from functions, pointers and arrays, Structure, Unions, and ROM BIOS, Memory and character display, Files, Advanced variables, C++ and object oriented programming.


2nd Term

Compulsory Courses (T A C ECTS Group)

LNG116 General English 2 (2 0 2 2 G)

Object pronouns, phone language, the date, ordinal numbers, Past simple of BE, past simple, regular verbs, past time expressions, Past Simple, irregular verbs, Countable and uncountable nouns, Comparative Adjectives, high numbers, Superlative adjectives, places and buildings, Future expressions, holidays, be going to, Verb phrases, Adverbs of manner and modifiers, common adverbs, Verbs + TO + infinitive, verbs that take the infinitive, Articles, Present Perfect Tense, Present Perfect or Past Simple, Irregular Past Participles, Present Perfect or Past Simple, Irregular Past Participles.

GNL106 Turkish Language 2 (2 0 2 2 G)

Spoken and written expressions, the importance of speech, The principles of effective and correct speech, The compotents that are neccasssary making a speech, Kinds of speech, The rules and special features of spoken and written literary kinds, The rules and special features of formal writings, Formal writings, Scientific research methods, To prepare a scientific report and the rules of writing bibliography and footnotes.

FEN112 Physics 2 (3 2 4 7 TB)

Electric Charges and Coulomb´s Law, Electric Fields, Gauss´ Law, Electric Potantial, Capacitance and Dielecrics, Current and Resistance, DC Circuits, Magnetic Fields, Sources of Magnetic Fields, Faraday´s Law, Inductance, AC Devices and Electromagnetik Oscillations, Maxwell Equations and Electromagnetic Fields. Basic concepts of electricity and magnetism, Ampermeter, voltmeter, ohmmeter measurement tools, Measurements with multimeter, Electric circuit devices, Simple electric circuits and circuit analysis, Electricity and magnetism experiments, Electromagnetic induction and applications, Maxwell´s equations.

MAT122 Mathematical Analysis 2 (4 0 4 7 TB)

Sequences and series, Power series, Expansion of functions in series, Vectors, Matrices and determinants, Vector valued functions, multivariable functions, Partial derivatives, double and triple integrals, Calculation of work and curvilinear integrals, Green Theorem, Surface integrals, Stokes Theorem, Divergency Theorem.

BIL122 Data Structures (2 1 2,5 4 M)

Basic Data types and memory usage, Single and Multi-Dimensional Arrays, Concepts and Addressing Pointer, Linked List, Use Struct and Union, Linked List Algorithms, Stack Structures, Stack Basic Operations, Queue and Queue Algorithms, Search Algorithms and Data Structures, Tree Applications, Data Compression.

BIL152 Logical System Design (3 0 3 5 M)

Number systems, fixed-point and floating-point numbers. Boolean algebra and Boolean operations. Simplification of Boolean function: Karnaugh map and McCluskey methods. Implementation of Boolean functions: Logical gates, multiplexer, ROM, PAL and PLA. Sequential logic circuits: Flip-flops, monostable multivibrator and astable multivibrator. Analysis and synthesis of clock-mode sequential circuits: State diagram and state table. Siplification of state tables. State assingment and transient lists. Moore and Mealy circuits. Counters and registers. Level-mode sequential circuits. Fundamental-mode circuits. Simplification of states with implication table. Implementation of level-mode sequential circuits using logical gates. Races and hazard in circuits.

REK102 City and Culture (2 0 2 3 G)

To be a student in İstanbul, Rediscovering Istanbul, Cultural Spaces in Istanbul, Bosphorus Tour by Ferry, Myths of Istanbul, Settlement History of Istanbul: From Prehistoric Period up to Now, Mimar Sinan and the Silhouette of Istanbul, Bosphorus Tour by Ferry, The Capital of the Ottoman Empire: Istanbul, History, Location and Culture: Istanbul, Traditional Turkish Arts and Crafts, Traditional Reataurant and Istanbul, Literature, Arts and Istanbul.


3rd Term

Compulsory Courses (T A C ECTS Group)

ENG126 Engineering Mathematics 1 (3 0 3 5 TB)

With engineering applications, linear equations, matrices, matrix operations, The solution of linear systems, Determinants and their properties, Real vector spaces, linear independence, homogeneous systems, A variety of engineering applications of eigenvalues and eigenvectors.

ENG211 Numerical Analysis (3 0 3 5 TB)

Introduction to
MATLAB, Vectors and matrices, Introduction to numerical analysis, Error definition, absolute error, relative error, Solution of linear systems, Direct solution methods, Indirect methods, Solving systems of nonlinear equation systems, Interpolation polynomials, Numerical differentiation, Taylor series, numerical differentiation formulas, Numerical Integration, Solution of differential equations, Solution of higher order ordinary differential equations, Partial differential equations and their classification.

BIL223 Electronic Circuits (3 0 3 4 M)

Electrical engineering applications areas, Semiconductors circuit elements, DC and AC circuits, Half wave and full wave rectifiers, RC low pass filters, time domain and frequency domain characteristics, Voltage regulators, Integrated voltage regulators, OPAMP principals, calculation simplifications, Inverting and non-inverting circuits applications, Differentiation circuits, low pass and high pass filters, Comparator circuits, Schmitt Trigger circuits, wave form generations, AM and FM circuits, demodulation circuits, Pulse modulation circuits ans PWM circuits.

BIL225 Logical Design Lab. (0 2 1 3 M)

Logic circuits, Boolean algebra, basic logic gates, combinational logic circuits, decoders, multiplexers, demultiplexers, addition and subtraction circuits, sequential circuits, flip-flops, counters, registers, digital measuring systems, experiments related to DAC, ADC, EPROM applications.

BIL231 Algorithms (2 1 2,5 5 M)

Algorithm and Program Logic, Pseudo Code and Flow Diagrams, Basic concepts of loops and programming, Recursive functions, Clustering Algorithms, Number Theory and Algorithms with Numbers, The Golden Section and Fibonachi Series, Sorting Algorithms, Graph Theory, Maze Algorithms, Search Algorithms, Traveling Salesman Problem, Bridges and Optimization Algorithms for the Euler, Dijkstra´s Algorithm, Matrix Algorithms.

BIL233 Object Oriented Programming (3 1 3,5 7 M)

Classes and Objects, Fundamentals of Java Programming, Data Types, Methods, Data abstraction and encapsulation, String, Array, the concept of classes and inheritance, sub class, abstract class, the methods to use the software again, OOP thinking, poly morphism variables, garbage collection, polymorphism types, overriding, Overloading, Abstract Methods, Interfaces, AWT/Swing Applet (error capture/sending graphics), AWT/Swing Applet (collection classes, generic classes) AWT/Swing Applet (event-driven programming), Collections Reflection, Reflection Object Oriented Design.


4th Term

Compulsory Courses (T A C ECTS Group)

ENG227 Engineering Mathematics 2 (3 0 3 5 TB)

With engineering applications, First order differential equations: differential equations and mathematical models, integrals and their general and specific solutions, Mathematical models and numeric methods, High-order linear differential equations, mechanical vibrations, non-homogeneous equations and undetermined coefficients, Introduction to systems of differential equations: first-order systems and applications, Linear differential equations, The Laplace Transform Methods.

ENG232 Probability and Statistics (3 0 3 5 TB)

Introduction to statistics, Simple series, Frequency series, Classified series and their total values, Ascending, descending cumulative frequencies, relative frequencies and procedures, Arithmetic mean, Weighted arithmetic mean, quadratic mean, geometric mean, Mode, Median, Quartiles, coefficient of variations, Standart deviation, Variance, Asymmetry measurements, Index, Clusters, Counting rules, the defination of probability and the probability of an event, Conditional expected value and variance, Discrete and Continuous probability distributions.

BIL226 Electronics Lab. (0 2 1 3 M)
Fundamental of Electronic Workbench simulation tool (EWB), EWB: rectifier circuits, EWB: voltage regulators, EWB: RC low pass filter, EWB: waveform generation, Experiment on rectifier circuits, Experiment on voltage regulators, Experiment on RC filter, Experiment on comparator circuits, Experiment on Schmitt Trigger, Experiment on DAC circuits, Experiment on modulation circuit, Pulse modulation circuits ans PWM circuits.

BIL234 Programming Languages (2 1 2,5 5 M)

Language paradigms, Program syntax, Syntax and semantics, Language systems, First look to a Programming Language, Types, Second look a Programming Language, Polymorphism and context, Third look a Programming Language, Memory space for variables, Fourth look a Programming Language, Memory management and object oriented design, Parameters.

BIL242 Database Systems (3 1 3,5 6 M)

General Concepts of Information Systems/Installation Architectures, reasons for use of DBMS, Data Modeling/Requirements, Conceptual Modeling/Object-Oriented Conceptual Modeling/Integrated UML Modeling, Logic Modeling Physical Modeling, Relational Algebra, Case Studies, Functional Dependencies, Normalization, Structured Query Language DDL, DML, DCL, Data Query Basic Commands Limiting and Sorting, Merge a single row functions, grouping, Multi-line display (View).

EEE214 Signals and Systems (3 0 3 6 M)

Signals and their characteristics; signal processing, sampling, signal power and energy, the convolution; systems and features; time and frequency analysis of continuous time periodic signals, Fourier series and Fourier transforms, time and frequency analysis of discrete time signals. Fourier series and Fourier transformations, Laplace transform and inverse Laplace transform, the system frequency response, Z transforms.


5th Term

Compulsory Courses (T A C ECTS Group)

GNL101 Atatürk Principles and History of Turkish Revolution 1 (2 0 2 2 G)

The emergence of the Ottoman Empire and it´s rise and pause and dissolution and disintegration. Also collapse of Ottoman State and a view to reasons for Turkish Revolutions, WWI, Invasions, Reactions, Associations, after the Mondros treatment actions of Mustafa Kemal Pasha and his going to Anatolia, Opening of T.N.A, structure of the Assembly, its laws and activities, intrinsic and extrinsic reactions to the opening of the Assembly, Sevr Treatment, attack of Greece and wars in the west side, Mustafa Kemal’s being supreme command, Sakarya War and development of foreign policy after it, Grand Attack and signing the Mudanya Armistice, developments before Lozan conference.

BIL317 Discrete Mathematics (3 0 3 6 TB)

Propositional Logic, Proofs, type of proofs, Counting principle, Permutation, Combination, Pigeonhole principle, Sequences, Summation, Binomial coefficients, Applications, Algorithm, Advanced Counting Principle, Introduction to recurrence, General recurrence relations and applications, Generating functions, Applications of generating functions, Graphs, Trees.

BIL321 Data Communications (3 0 3 5 M)

The course intends to cover general structure of data communications, digital and analog data communication techniques, data coding mechanisms, data sampling techniques. The course describes layered structure of Computer Networks protocol.

BIL331 Microprocessor Systems (3 0 3 6 M)

Central Processing Unit (CPU): CPU registers, Arithmetic and logic unit, Status flags, Execution of microinstructions, Microprogramming and control unit, CPU pins. Memories: ROM, RAM, EPROM,
EEPROM. Address decoders and connecting memories to CPU. Parallel I/O: Programmed I/O, Interrupted I/O, DMA I/O. Serial I/O. Programming microcomputers: Source and object programs. Assembly language and assembler directives. Memory addressing types. CPU instruction set. Real CPU’s. Microcomputer system design and applications.

BIL333 Computer Graphics (3 0 3 6 TB,M)

Points: Representation and transformation of points, 2D- translation and homogenous coordinates, 3D-transformations: Scaling, rotation, shearing, reflection, and translation, Projections, Plain curves, Space curves: Cubic curves, Bezier curves, B-spline curves, Surface representation and generation: Plane surfaces, curved surfaces. Bilinear surfaces, Lofted and ruled surfaces, linear coons surface, bicubic surface patch, Bezier and B-spline surfaces, Raster scan graphics: Line drawing algorithms, Bresenham algorithm, scan conversion, Area filling, sampling errors and antialiasing, Graphical programming, The OpenGL API, Programming event-driven inputs, Colour, viewing and control functions.

Area Elective 1 (3 0 3 5 M)

Area Elective Courses

MEE322 Control System Design (3 0 3 5 M)

Explanation of Control terms; System modelling in frequency domain; Modeling of the system in time domain; Time response; Steady-state error; Stability; Root geometric place technique; Designing with root geometric place technique; Frequency response techniques: Bode diagram, Nyquist diagram; Design with the help of state-space.

EEE328 Digital Signal Processing (3 0 3 5 M)

Introduction to the digital signal processing and its applications, IO interface principles for real-time digital systems, discrete Fourier transform, fast Fourier transform, Z-transform and its applications in signal processing, relation extraction, digital filter design principles, finite impulse response filter design, window based FIR filter design, frequency sampling based FIR filter design, recursive (IIR) digital filters, recursive (IIR) digital filter design, adaptive digital filters.

BIL327 Web Programming (3 0 3 5 M)

Introduction to C # and. Net frameworks. Fundamentals of Web form. Web Controls. Validations and Rich Controls. State Management. Master Page WebSite Navigation, AJAX, ADO.NET Data Binding Data Controls XML Web Security Web Services, MVC design.

BIL351 Database Management (3 0 3 5 M)

Introduction to Database Management, Data Storage and Indexing, Data Disk and file, Storage/File Organization and Directories, Tree-structured indexes, Hash-based indexes, Query optimization, External Ordering, Evaluation of Relational Operations, Query Optimizer, Transaction Management, real-time access Control, Disaster recovery, Parallel and Distributed Systems, Object-oriented Database, Data warehouse, Data Mining.


6th Term

Compulsory Courses (T A C ECTS Group)

GNL102 Ataturk Principles and History of Turkish Revolution 2 (2 0 2 2 G)

The national Republic, Establishment of Republic, Ankara’s being Capital Political Revolutions, Social Revolutions and social upheavals, Revolutions in Education and Culture, Economic Revolutions, Revolutions in Field of Justice, Women rights, Foreign Policy of Ataturk, Politic, diplomatic and economic relations with foreign countries, Foreign Policy of Ataturk, Ataturk’s Character and Kemalism, Basic Principles of Republic, Atatürk’s Death and Inonu’s Becoming President, II. World War, Political processing and the building of new parties, Domestic Politics after Ataturk.

BIL342 Operating Systems (3 0 3 6 M)

Role of Operating System, Operating System Architecture, Processes, Threads, CPU Scheduling, Process Synchronization, Deadlock, Memory Management, Virtual Memory Management, File Organization, File System Management, Storage Systems, I/O Systems.

BIL352 Computer Architecture (4 0 4 8 M)

Computer systems: Advances in microprocessor and computer architecture, Cache memory organizations, Memory management, Virtual memory systems, Serial data Input/Output method, Parallel data I/O: Interrupt and direct memory access controllers, Magnetic storage systems, Magnetic storing techniques, Optic storage, Address decoders, CRT and LCD displays and controllers, Text and graphic memories, Pipeline processor design, Multiprocessor systems with shared memory, Error detection and correction systems.

BIL382 Microprocessor System Lab. (0 2 1 4 M)

Designing of a simple computer, Function generator with microprocessor, Interrupted input/output, Serial input/output, Direct memory Access, CRT controller, Stepper motors, Software realization of arithmetic operations, Single chip computers, Secondary storage devices.

Area Elective 2 (3 0 3 5 M)

Area Elective 3 (3 0 3 5 M)

Area Elective Courses

ENM335 Operational Research (3 0 3 5 M)

History of Operations Research and its developments, deterministic and probabilistic models, art of modelling and problem solving, linear decision models, formulating linear programming models, solving linear decision models, graphical, algebraic, simplex solutions methods, revised simplex method, some linear programming softwares and their usages, duality and dual simplex method, sensitivity analysis, transportation, transshipment, assignment, network models and special solution techniques.

BIL334 Microprocessor System Design (3 0 3 5 M)

Real microprocessors and microcontrollers, Microcomputer buses, Adding memory, Adding and programming input/output units, Interfacing serial input/output devices, Microprocessor as a control unit, Hardware troubleshooting tools and techniques, Programming microprocessors, Source and object programs, Software developing tools, Industrial applications.

BIL336 Mobile Programming (3 0 3 5 M)

Android Fundamentals, GUI, Android Fundamentals Operating System GUI, Android Fundamentals Operating System GUI Data, Android Fundamentals Operating System List, Android Fundamentals Operating System MAP, Android Fundamentals Operating System Forms, Android Service Applications, Android Sensors Applications, Android Native Development Kit (NDK), Mobile Web Development, Market Deployments.

BIL344 Optimization (3 0 3 5 M)

Basic Optimization Concepts, Optimization Problems and Claasifications, Nonlinear Models and Solution Methods, Bisection and Substition Methods, Gradient Methods, Lagrange Multipliers Method, Karush-KhunTucker Conditions, Linear Models and Solution Methods, Production Planning Problems, Transportation Problems, Investment Decision Problems, WorkForce Planning Problems, Source Allocation Problems.

BIL346 Image Processing (3 0 3 5 M)

Introduction to image processing, general concepts in image processing, linear systems, probability, random variables, estimation, sampling, aliasing, quantization, image representation through unitary transforms, image enhancement through point operations, histogram operations, spatial, frequency domain filtering, restoration, reconstruction, image degradation, Radon transform, filtered back projection, modelling of observation functions, inverse of the degradation and observation functions, image segmentation, image compression, pattern recognition.

BIL354 Data Security (3 0 3 5 M)

Classical encryption techniques and algorithm, DES, Block cipher principles, Blowfish, RC5, CAST-128, Confidentiality using symmetric encryption: Key distribution, Random number generation; Public key cryptography and RSA, Number theory, Message authentication and Hash functions, Hash and MAC algorithm, Digital signatures and authentication protocols, Authentication applications, Elliptic curve cryptography, Chaotic cipher, Discrete logarithms, Error correcting codes, Intruders, Malicious software, Firewalls.

BIL356 Software Engineering (3 0 3 5 M)

Introduction to Software Engineering, IEEE Code of Ethics, Architecture of Socio-technical Systems, Software Project Management Processes, Extreme Programming, Agile Programming, Verification and Validation, Software Testing, Project Management, Requirement Analysis, Cost Analysis, Service Oriented Architectures, Aspect Oriented Architectures.


7th Term

Compulsory Courses (T A C ECTS Group)

BIL441 Computer Networks (3 0 3 5 M)

Principles of Computer Networks, Network Protocols, TCP/IP Protocol Suite, Application Layer Protocols, Transport Layer Protocols, Network Layer Protocols, Data Link Layer Protocols, adressing these protocols individually from the network layer to application layer.

BIL451 Computer Design Project (0 4 2 7 M)

Defining project subject, Analyzing Project subject, Literature Survey, Evaluating Resources, Identifying solution method of the subject, Identifying solution tools and procurement, Using Solution tools, Project Progress Report, Application of solution tools, Testing developed software/hardware system, Completing developed system, Writing thesis and publication.

BIL453 Computer System Lab. (0 2 1 3 M)

Encryption and decryption techniques, Dynamic web programming, Distributed programming in Java, Programming logic interface (PLC), Process monitoring in Unix systems, Distributed programming in Unix systems, Windows programming and multithreading, Bump mapping, Inverse perspective transformation, Area filling, Performance analysis on computer systems.

Area Elective 4 (3 0 3 5 M)

Area Elective 5 (3 0 3 5 M)

Area Elective 6 (3 0 3 5 M)

Area Elective Courses

BIL423 Biomedical Instrumentation (3 0 3 5 M)

Medical and physiological parameter measurement, Transducer, sensor characteristics and measurement techniques, Sensor circuits, Analog measurement circuits, Applications of electrical signal to human body, Measurement of electrical characteristics of human body, Defibrillator circuits design and applications, Circulatory systems variables, and measurement systems, ECG measurement, analysis and design, Respiratory system variables, and measurement systems, Measurement of flow from human body, Stimulator system and design, Processing of biomedical signals, bioinformatics.

BIL443 Windows Programming (3 0 3 5 M)

Introduction to java, Definition the java objects, Events and event functions, Windows objects and API functions, Windows drawing objects, Basic menu functions, Memory processes and the use of function event, the Java programming with The graphical user interface, Event, action event, anonim event, Java JDBS, Move data between applications, Sequential file, Random access file.

BIL455 Automata Theory (3 0 3 5 M)

Introduction to the theory of computation, the basic concepts and proof methods, Regular Expressions, Finite Automata, Regular languages and proper grammars, smooth characteristics of languages, context-free languages, automata, Turing machines.

BIL 457 RFID Applications (3 0 3 5 M)

Automatic Identification Systems, Image Processing, Biometric Systems, IRDA, Barcode Applications, Frequency and Wave Theory, RFID Frequencies and Applications, Types of Label, Label Selection, Reader and Antenna Technologies, RFID Applications, Solution Planning and Implementation Matrix, Application and Environmental Tests, Standards, Security and Risk Management.

BIL459 Data Mining (3 0 3 5 M)

Introduction to Data Mining Data Entry: Concepts, Examples, Attributes Data Output: Information at my ear Algorithms: Basic Methods, Statistical Models, Algorithms Decision Trees: Basic Methods, construction rules, association rules algorithms: Basic Methods, Linear Models, Example-based learning algorithms: Basic methods, clustering, decision trees, classification rules are rules regarding Weka implementation of the Extended linear Model Bayesian Networks, Clustering Data Transformation.

BIL461 Parallel Computer (3 0 3 5 M)

Classifying parallel computer systems. Petri networks. Parallel processing concept. SISD computers and multi process CPU. Pipeline computers; MISD Computers, linear and nonlinear computers. Asynchronous parallelism. MIMD Multiple Instruction Multiple Device systems architecture, synchronization, MIMD programming languages and coarse grain parallel algorithms, SIMD system architecture, SIMD system communications, SIMD programming languages and MasPar algorithms, Parallel programming languages, Status of parallelism; parallelizing and vectoring.

BIL463 Fuzzy Logic (3 0 3 5 M)

Basic Definitions, Set Operations, Transactions between Sets, Definition and implementation of the control of the turbidity, Automatic control system applications, Maximum Minimum operations, Selection of optimum, Optimum selection practices, Fuzzy Data Base System Installation, Applications of Fuzzy Data Base System, Fuzzy Integral Derivative, The Concept of Graphs and Fuzzy Graph.

BIL465 Cloud Computing (3 0 3 5 M)

Definitions of Cloud Computing, Network Computing, Network Operating Systems, Virtualization, Service-based Systems, X as service, Cloud Computing Applications, Planning, Model Selection, Cloud Computing Models, Cloud Protocols, Open Source Applications, Microsoft Azure Services, Amazon Cloud Services.

BIL467 Compiler Design (3 0 3 5 M)

Lexical analysis, Parsing, Abstract syntax, Semantic analysis, Activation records, Translation to intermediate code, Basic blocks and traces, Instruction selection, Liveness analysis, Register allocation, Code generation, Putting it all together.

BIL469 System Programmming (3 0 3 5 M)
Introduction to Linux Kernel structure, layers between the architecture of computer hardware and the user interface and their programming, utilization of system calls, Investigation of kernel structures with an aspect of security, Programming device drivers, memory management, parallel port programming.


8th Term

Compulsory Courses (T A C ECTS Group)

BIL452 Artificial Intelligence (3 0 3 6 M)

Intelligence, Law, and Decision Systems, Intuitive Problem Resolution, Information Modeling, Graphs, Trees and Search Algorithms, Games and Minimax Theorem, Optimization and Simplex, Genetic Algorithms, Ant Colony Algorithm, Fuzzy Logic, Artificial Neural Networks, Particle Swarm Optimization, Artificial Intelligence Programming – Prolog.

ENG402 Graduation Project (0 4 2 9 M)

Defining project subject, Analyzing Project subject, Literature Survey, Evaluating Resources, Identifying solution method of the subject, Identifying solution tools and procurement, Using Solution tools, Project Progress Report, Application of solution tools, Testing developed software/hardware system, Completing developed system, Writing thesis and publication.

Area Elective 7 (3 0 3 5 M)

Area Elective 8 (3 0 3 5 M)

Area Elective 9 (3 0 3 5 M)

Area Elective Courses

BIL444 Digital Audio (3 0 3 5 M)

Physics of sound. Fundamentals of digital audio: the sampling theorem, aliasing, quantization, dither. Digital audio recording: pulse-code modulation, dither generator, input low-pass filter, A/D converter, channel codes. Digital audio reproduction: D/A converters, digital filter, time-base correction. Error correction. Magnetic storage. Digital audio tape. Optic disc storage. Perceptual coding. PC audio. Internet and network audio. Digital signal processing. Digital radio and television broadcasting.

BIL446 E-Commerce System Design (3 0 3 5 M)

Introduction to E-Commerce, E-Commerce business models and concepts, E-Commerce infrastructure: Internet web, Mobile Platforms, E-Commerce representations: Web Sites, mobile Sites and Appl., E-Commerce security and payment methods, E-Commerce Marketing; social, mobile, local, E-Commerce Communication market, Ethical, Social and political E-Commerce.

BIL454 Test Engineering (3 0 3 5 M)

Specification-based testing techniques, testing techniques based on building management issues Error-based testing techniques Experience-based testing techniques, functional testing and user testing the characteristics of Productivity Analysis Techniques Software Reliability Testing Sustainability Test, the security of working in different test environments.

BIL456 Logical Programming (3 0 3 5 M)

Automated theorem proving. The logical inference. Predicate logic. Classical logic. First-order theories, interpretations and models, mergers, fixed points, declarative semantics, finite failure, declarative error diagnosis, inferential databases, query evaluation, stability constraints, the full Herbrand interpretation, the meaning of continuous processes. Prolog, lists, processing, atoms, examples of Prolog. Lisp.

BIL458 Bioinformatics (3 0 3 5 M)

Bioinformatics and Mathematics of genetic codes, Matrix and Symmetry Techniques of biological sequences, the sequence arrangement of DNA and Knot theory and statistics, protein structure, Geometry and Topology of biological networks and graph theory, biological systems, fractals, System Matrix Biology Genetics Hamarad Algebra of Matrices and Evolutionary Biology computational approaches Bioinformatics trends and Informatics central dogma of biological databases and informatics to build Auditory, visual and data mining, bioinformatics tools.

BIL462 Artificial Neural Networks (3 0 3 5 M)

Artificial Neural Systems: Neural computation, History of ANS development, Fundamental concepts and models of ANS, Biological neurons, Models of ANN, Neural processing, Learning and adaptation, Neural network learning rules, Single layer perceptron classifier, Multilayer feed forward networks, Single layer feedback networks, Associative memories, Matching and self-organizing networks, Application of neural algorithms and systems, Neural networks implementation.

BIL468 Network Security (3 0 3 5 M)

Information necessary for network security, cryptography, fundamental algorithms in the field of cryptography and encryption mechanisms, formats and types of operation of the symmetric key algorithms, asymmetric key algorithms, computer networks, security challenges and difficulties related to the solution methods, wireless networks, security, security of optical networks. In addition to a presentation given to the students individually to each.

BIL470 USB System Design (3 0 3 5 M)

Adding I/O devices to a modern PC, Close to the wire, Enumeration, Choosing a USB I/O device, I/O device development environment, PC host software, Design example: Buttons and lights, Completing the basic design, Expanding the basic design, Building I/O bridges, Moving a lot of data, Audio interface, Digital video applications, Hubs, Portable and handheld designs, Kernels.