Yönetmelik

 Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Mayıs 2004
CUMARTESİ
Sayı : 25463
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
Kuruluş
Madde 1 — İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Kanunun 3/c, j ve 7/d (2) maddeleri uyarınca “İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.
Amaç
Madde 2 — Merkezin amacı, Avrupa Birliğinin hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelenmesi ve araştırılması, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi hedefine yönelik, disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır.

Faaliyetler
Madde 3 — Merkez, 2 nci maddedeki amacına ulaşabilmek için şu faaliyetlerde bulunur:
a) Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.
b) Avrupa Birliği, Avrupa Birliği – Türkiye ilişkileri alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kollokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
c) Merkez’in ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkez’in amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.
d) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Avrupa Birliği’nin önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek.
e) Merkez’in ilgi alanına giren konularda, yüksek öğretim mevzuatı çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak.
f) Avrupa Birliği alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, ilgili andlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.
g) Avrupa Birliği alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkez’e ait, en az bir süreli yayını hazırlayıp yayımlamak.
h) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

Merkezin Organları
Madde 4 — Merkez’in Organları; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’dur.
Merkez Müdürü
Madde 5 — İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü; tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.
Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak seçebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Başkanın görevi sona erdiğinde Başkan Yardımcısının görevi de sona erer.
Merkez Müdürünün, kesintisiz 6 aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 6 — Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkez’in idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.
d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu
Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil 5 kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Senato tarafından 2 yıllık süre için atanırlar; süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.
Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak.
d) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.
e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.
g) Merkez’e atanacak idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu
Madde 9 — Danışma Kurulu; İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ticari Bilimler Dekanlarının önereceği İstanbul Ticaret Üniversitesi camiası mensupları ve Merkez’in çalışmaları ile ilgili, özel ve kamu kuruluşları temsilcileri arasından, Yönetim Kurulu’nca iki yıl için seçilen en çok on kişiden oluşur.
Merkez ile iş, ekonomi ve kamu dünyası arasında köprü görevi yapacak Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır; Merkez çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Personel İhtiyacı
Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Genel Esaslar
Madde 11 — Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

Diğer Hükümler
Madde 12 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.