AB’den Sivil Toplum Diyaloğu Programları – Eğitim

AB’den Sivil Toplum Diyaloğu Programları – Eğitim

Programın Amacı: Türkiye’nin AB’ye katılımı için sivil toplum diyaloğunun özellikle önemli olduğu eğitim alanında geliştirilecek olan sivil toplum diyaloğu aracılığıyla Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağların ve ileri düzey işbirliğinin kurulmasıdır.

Toplam Kaynak: 1.000.000 AVRO

Hibe Oranı:

Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50’si.

Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100’ü

Minimum Hibe Tutarı: 50.000 AVRO

Maksimum Hibe Tutarı: 150.000 AVRO

Proje Uygulama Süresi:  Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz.

Son Başvuru Tarihi: 01.06.2015

Öncelikli Alanlar:

 • Erken okul terklerinin önlenmesi ile mücadele
 • Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/ yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital beceriler, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik)
 • Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi
 • Okul öncesi eğitim
 • Yetişkin eğitiminde kalite

Örnek Proje Konuları:

Öncelik Alanı 1: Erken okul terkleriyle mücadele

 • Erken okul terklerinin önlenmesi konusunda farklı ülkelerdeki iyi uygulamaların belirlenmesi, transfer edilmesi veya uyumlulaştırılması
 • Farklı öğrenme ortamlarında kullanılabilecek yenilikçi modellerin ve araçların geliştirilmesi
 • Önleme, müdahale, telafi ve izleme tedbirlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi
 • Erken okul terklerinin önlenmesinde ailelerin dâhil edilmesine yönelik çalışmalar
 • İdarecilere ve öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri
 • STK’lar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi

Öncelik Alanı 2: Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/ yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital beceriler, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik)

 • En iyi uygumalar konusunda teknik ve politika bilgilerinin ve uzmanlığının ortaklıklar, ortak girişimler, ağ kurma etkinlikleri, araştırma, çalışma, eğitim ve konferans gibi araçlar yoluyla geliştirilmesi (örneğin: girişimcilik eğitiminde interaktif ya da bilgi teknolojilerine dayalı yeni eğitim yöntemlerinin nasıl uygulanacağı; AB üyesi ülkeler ile Türkiye gibi aday ülkelerdeki uygulamaların karşılaştırılması)
 • İletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile konunun dahi iyi anlaşılmasını sağlamak

Öncelik Alanı 3: Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi

 • Eğitim alanındaki STK’lar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi
 • En iyi uygulamaların analiz edilmesi,
 • Saha araştırmaları ve anketler yapılması
 • Öğrenme ve araştırma girişimlerinin desteklenmesi
 • Eğitim personelinin öncelikli mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesi, destek ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi veya okullardaki nitelikli öğretimin sürdürülmesine yönelik tedbirlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması

Öncelik Alanı 4: Okul öncesi eğitim

 • Okul öncesi eğitime erişimin ve okul öncesi hizmetlerinin kalitesini arttırabilmek amacıyla ortaklıklar, ortak girişimler, ağ oluşturma, araştırma, çalışma, eğitim veya konferanslar, lobi çalışması ve yenilikçi uygulamalar vasıtasıyla en iyi uygulamalar hakkındaki bilgi, beceri ve uzmanlığın iyileştirilmesi
 • Okul öncesi eğitim hakkında ailelerin, yerel yönetimlerin/yetkililerin, STK’ların vb. aktörlerin katılımını ve uzmanlığını geliştirmek
 • Okul öncesi eğitim hakkında ailelerin, yerel yönetimlerin/yetkililerin, STK’ların vb. aktörlerin katılımını ve uzmanlığını geliştirmek

Öncelik Alanı 5: Yetişkin eğitiminde kalite

 • Tüm eğitim kurumlarının, dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere daha fazla yetişkin öğrenciye erişimlerinin teşvik edilmesi ve yetişkinlerin işgücüne ve topluma entegrasyonlarına ilişkin anahtar faktörlerin belirlenmesi amacıyla AB’den ve Türkiye’den uluslararası organizasyonlar, STK’lar ve ilgili kamu ve özel kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması ve ağ geliştirilmesi
 • Yetişkin eğitimi alanındaki engellerin tespit edilmesi ve kaldırılması; e-öğrenme ve uzaktan öğrenme dahil olmak üzere yetişkinlere yönelik talep esaslı ve yüksek kalitede olanakların oluşturulması
 • Yetişkin eğitimi alanında çalışan kişilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve eğiticilerin kapasitelerinin eğitim faaliyetleri, deneyim ve beceri paylaşımı vs. araçlar ile artırılması
 • Yetişkin eğitim alanındaki ihtiyaçlara uygun olarak yüksek kalitede geliştirilmiş iyi uygulamaların değişiminin, karşılıklı öğrenmenin ve ortak faaliyetler geliştirmenin desteklenmesi ve teşvik edilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı öğrenme yaklaşımlarına ve bu becerilerin geliştirilmesine özel önem verilmelidir.
 • Yetişkin eğitimi sağlayıcıları için kalite kriterlerinin geliştirilmesi ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi (ölçme-değerlendirme sistemi)  ve izlenmesi için yenilikçi mekanizmalar ve modeller geliştirilmesi

Kimler Başvurabilir:

 • Tüzel kişiliğe sahip olmak,
 • Kar amacı gütmemek,
 • Sivil Toplum Kuruluşu (STK) (Türkiye’deki dernek, vakıf, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları; AB üye ülkelerindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlar) olmak
 • Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Türkiye’de kurulmuş olmak
 • Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek.

Türkiye’den başvurularda AB Üye Ülkelerinden en az bir eş-başvuranı ve AB üye ülkelerinden başvurularda Türkiye’den en az bir eş-başvuranı bulunmayan başvurular doğrudan reddedilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır!