Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Eğitim-öğretim yılı, normal öğrenim süresi ve azami süreler nedir?

Üniversitemizin eğitim-öğretim yılı Güz ve Bahar dönemi olmak üzere her biri en az on dört haftadan (yetmiş iş günü) oluşmaktadır. Normal öğrenim süresi Hazırlık hariç olmak üzere Ön lisans programları  iki yıl, lisans programları için  4 yıldır. Bunun üzerindeki süreler azami süre olarak adlandırılır. Azami sürenin dolması ön lisansta 4 yıl lisansta 7 yıldır.

2-Hazırlık öğretiminin azami süresi nedir?

Hazırlığın azami süresi 2 yıldır. %30 ve %100 İngilizce bölümlerde Hazırlıktan başarılı olmak zorunludur. 2. yılın sonunda da başarısız olursanız kaydınız silinir.

3- Hazırlıktan  başarısız olursam Türkçe bir bölüme geçebilir miyim?

Eğer aynı programın Türkçesi varsa başvurabilirsiniz  veya taban puan şartını sağlamak kaydı ile ÖSYM tarafından Türkçe programlara yerleştirilmek üzere başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır.

4- AKTS kredisi nedir, nasıl hesaplanır?

Bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim  aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan  kredi sistemidir. Ders kredisi, her dersin bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bölümünü kapsadığının belirlenmesiyle hesaplanır. Bir akademik yılda yani 2 dönemde alınması gereken tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı 60’ tır.

5- Zorunlu ders ve seçmeli dersler nelerdir, ne zaman seçilir?  

Zorunlu dersler; program müfredatlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu programın müfredatında alan içi /alan dışı seçimlik ders olarak açılan ve öğrencinin mezun olabilmesi için belirlenen ve başarılı olması gereken derslerdir. Bu dersler, eğitim-öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyılları kayıt yenileme zamanında seçilmektedir.

6- Derslerden Muafiyet durumu nasıl belirlenir?

Üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavları ile başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş veya YÖK tarafından eşdeğerliği onaylanmış bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerden, üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavına yeniden girerek üniversitenin bağlı birimlerinin birinci sınıflarına kayıt yaptıranlar; öğretime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk onbeş günü içinde muafiyet talebi için başvurmaları halinde, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerin AKTS kredileri ve ders içerikleri dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde YÖK tarafından zorunlu kılınan dersler hariç en çok 48 AKTS’lik krediye muafiyet uygulanır

7- Sınavlar ne zaman yapılır? Kaç sınav dönemi vardır?

Ara sınavlar (vize); her dönem akademik takvimde ilan edilen tarihlerde,

Dönem sonu sınavları (Final) ; akademik takvimde ilan edilen her bir dönem sonunda yapılan sınavlardır.

Bütünleme sınavı; dönem sonu sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler için akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.

8- Başarı notu nedir nasıl hesaplanır?

Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından aldığı notların bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının her birinin ağırlığı % 40’tan az % 60’tan fazla olamaz.

9- Kayıt Yenileme nasıl yapılır?

Öğrenciler  akademik takvimde (web sitemizde ilan edilmiştir) belirlenen tarihlerde ÖBS programında o dönem için alacakları  dersleri seçerek, danışmalarına onaylatmak suretiyle derslere yazılırlar.

10- Akademik Danışman kimdir, ne zaman ilan edilir?

Üniversitemize kayıtlı öğrenciye birinci sınıftan itibaren her dönem ilgili bölüm başkanı tarafından danışman tayin edilir. Danışman, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri inceleyen, programı ile uygunluğunu kontrol eden, ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme işlemlerini onaylayan, akademik konular ile ilgili rehberlik yapan öğretim elemanıdır.

11- Ders tekrarı nasıl olmaktadır?

DF ve F alınan dersler tekrarlanabileceği gibi sadece sınavlarına da girilebilir. Dersin tekrarlanması durumunda, eskiden alınan notların ne olduğuna bakılmaksızın yeni alınan not geçerli sayılır.

12- Alttan aldığım ders ve bütünleme sınavına kaldığım ders için ücret ödemem gerekir mi?

Normal öğrenim süresi içinde alttan alınan dersler ve bütünleme sınavları için ücret ödenmez ancak okulu normal süresi içinde bitiremeyen öğrenciler ders başına ücret ya da devam şartını sağlamışsa sadece sınav ücreti öderler.

13-Başka yükseköğretim kurumlarından ders alınabilir mi?

Öğrenciler Yaz öğretiminde Üniversitede  yaz okulu açılmadığı taktirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile en çok 3 dersi başka üniversiteden alabilirler. Bu durumda alınan notlar Üniversitemizdeki not sistemine dönüştürülmekte ve fakültenizin müfredatındaki kredi esas alınmaktadır.

14- Devam zorunluluğu var mıdır, süresi nedir?

Üniversitemizde derslere en az %70 oranında devam şartı vardır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. Tekrarlanan derslerde, önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek kaydıyla dersin öğretim elemanınca devam koşulu aranmayabilir. Devamla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hastalık halinin sağlık raporlarıyla ispatı veya mücbir sebeplerin varlığı halinde, yukarıdaki süreler en fazla 20 gün daha uzatılabilir.

15- Not ortalaması hesabı nasıl yapılır?

Her dersin kredi sayısı ile alınan notunun sayısal eşdeğerinin çarpılıp, elde edilen toplam sayının toplam kredi sayısına bölünerek bulunan ortalama, yarıyıl not ortalamasını belirler. Genel not ortalaması ise aynı ortalamanın o güne kadar alınmış tüm dersler için hesaplanması ile bulunur.

16- Transkript nedir, nasıl alınır, nerede kullanılır?

ÖBS’de transkript, bir öğrencinin Üniversite’ye resmi olarak kaydolduğu andan, içinde bulunulan ana kadar geçen sürede gerçekleştirdiği bütün ders hareketlerini içerir ve gösterir. Bu çerçevede ÖBS üzerinden düzenlenerek verilecek transkriptlerde aşağıdaki kurallar ve ilkeler çerçevesinde işlem yapılır:

 • Öğrencinin tüm ders hareketleri öğrencinin transkriptinde gösterilir.
 • Öğrencinin herhangi bir ders hareketi, ilgili ders hareketinin gerçekleştiği zamana denk gelen dönem/yarıyıl içerisinde gösterilir. Geçmişe ve/veya geleceğe yönelik hiçbir değişiklik, hesaplama farklılığı yapılmaz. Bu durumda öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması (GNO) değişmez. Sadece tek ders sınavı gibi ek sınav haklarından yararlanılmış ise transkript üzerinde ki mevcut ders notu güncellenebilir.
 • Öğrencinin başarısız olduğu bir ders, alındığı dönemde gösterilir ve o dönemin ortalama hesaplamasına katılır.
 • Öğrencinin başarısız olup, tekrar aldığı bir ders, dersin tekrarlandığı dönemde/yarıyılda gösterilir. Öğrenci, tekrar aldığı dersten:
 • Başarılı veya Başarısız olursa tekrarlanan dersin notu, o dönemin not ortalama hesabına katılır, daha önce söz konusu dersin alınıp başarısız olunduğu dönemlerde gösterilemez ve dönemin not ortalaması hesabına katılamaz.
 • Öğrencinin dönem ve genel ağırlıklı not ortalaması hesap edilirken elde edilen ortalama değerinin ondalık kısmının en anlamlı (virgülden sonraki ilk) üç hanesi hesaba katılır. Transkriptte gösterilen ortalama değer ise, aşağıdaki tama yuvarlama kurallarına göre yapılır.
 • Eğer ondalık kısmın en düşük anlamlı (son) hanesi beşten küçük ise hanedeki rakamda değişikliğe gidilmez. Örnek olarak, ağırlıklı ortalama 1.751234… olarak bulunuyorsa, bu ortalama transkripte 1.75 olarak yansıtılır.
 • Eğer ondalık kısmın en düşük anlamlı (son) hanesi beş ve beşten büyük ise 3. hanedeki rakam yukarı yuvarlanır. Örnek olarak, ağırlıklı ortalama 1.758234… olarak bulunuyorsa, bu ortalama transkripte 1.76 olarak yansıtılır.Öğrenciliğin sürdüğü süre içinde bir dönemde 5 defayı geçmemek üzere her kampüste bulunan öğrenci danışma bürolarında dilekçe doldurarak ya da Öğrenci İşleri Otomasyon programında belge talep formunu doldurarak en geç 3 gün içinde alabilirler.

17- Öğrenci kimlik kartı nasıl alınır, nerelerde kullanılır, kaybedilirse ne yapılır?

Üniversiteye kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  tarafından Üniversitemize girişlerde  ve Üniversitemiz öğrencilerine sağlanan bütün kolaylıklardan faydalanmak üzere  1  yıl geçerli olan fotoğraflı öğrenci kartı verilir. Sonraki her kayıt yenilenen yıl için kimlik üzerine badrol yapıştırılarak geçerlilik süresi 1 yıl daha uzatılır. Kaybedildiği takdirde, gazeteye ilan verilir ve ilan ile birlikte yenisini çıkartmak için Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerinde bulunan öğrenci danışma bürolarına başvurulur.

18- Öğrenci Belgesi nedir, nerede kullanılır, nasıl alınır?

Herhangi bir kuruma verilmek üzere Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin, öğrenci olduklarını gösteren belgedir. Öğrenciler, bir dönemde 5 defayı geçmemek üzere her kampüste bulunan öğrenci danışma bürolarında dilekçe doldurarak ya da Öğrenci İşleri Otomasyon programında belge talep formunu doldurarak en geç 3 gün içinde alabilirler.

19- Öğrenci bilgilerinin güncellenmesi nasıl yapılır?

Öğrencilerimiz, iletişim  bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) giriş yaparak güncelleyebilirler.

20 -Askerlik İşlemleri nasıl ve hangi durumlarda yapılır?

Üniversitemize kaydolan öğrencilerin askerlik tecil işlemleri, Yükseköğrenim bilgi sistemine günlük olarak aktarılan öğrenci bilgileri Askerlik şubeleri ile paylaşılmaktadır. Şubeler okul durumunuzu buradan takip etmektedirler. Bir sorun olduğunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Askerlik Durum Belgesi (EK-C2 belgesi) ile de askerlik şubelerine yazı ile bilgi verilmektedir.

21- Seyahat Kartı nedir, nerede kullanılır,  nasıl alınır?

İstanbul sınırları içinde Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan indirimli ulaşım kartıdır. Yeni kayıt olan öğrencilerimizin bilgileri İETT ye iletilir ve İETT tarafından daha önce seyahat kartı almamış olan öğrenciler belirlenerek indirimli seyahat kartları hazırlanır. Kartınız Öğrenci İşleri tarafından kayıt esnasında ücretsiz olarak teslim edilir. İsteyen öğrenciler başvurularını İETT’nin ilan ettiği tarihlerde doğrudan İETT’ye yapabilirler. Kart ücreti öğrenci karta dolum yaptıktan sonra otomatik düşülmektedir.

22- Kayıt sildirme nasıl yapılır?

Üniversitemizden ayrılmak isteyen öğrencilerin, ilgili Dekanlığa veya Müdürlüğe ayrılma isteği nedenlerinin belirtildiği bir dilekçe ve ekinde mazeretine ait belgeler ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe ilgili Yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri, Mali İşler ve Kütüphane Daire Başkanlığı’na herhangi bir borcunun olmaması gerekmektedir.

23- Yatay geçiş – çift ana dal, yan dal, dikey geçiş şartları nelerdir? Nasıl başvurulur?

Ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması hakkında; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre uygulanır. Üniversitemize, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci yerleştirme yapılmaktadır. Yatay ve dikey geçişlerde intibak işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

24- Bitirme projesi ve stajlar nasıl belirlenir?

Bitirme projesinin usul ve esasları ile istenen toplam kredi yükü fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun ilgili kurullarınca karara bağlanır.

Staj zorunluluğu olan fakülte, bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esaslar staj yönergesinde belirlenmiştir.

25- Bir yılda kaç tek ders sınavı vardır? Tek ders sınavına kimler girebilir?

Güz ve Bahar dönemi sınavlarının arkasından  toplam 2 kez tek ders sınavı yapılır. Son sınıf öğrencilerinden  alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış ancak 1 tek dersten F notu bulunan öğrenciler tek ders sınavına girebilir. Dönemi uzayan öğrenciler Şubat ayındaki tek ders sınavına da başvurabilir.

26- Mezuniyet için tek dersim kaldı ancak Hazırlıktan başarısızım yine de tek ders sınavına girebilir miyim?

Hazırlık zorunlu bölümlerde Hazırlıktan başarılı olmadan Tek Ders sınavına girilemez.

27- Mazeret sınavları hangi durumlarda yapılır, ne zaman belirlenir?

Final sınavının mazereti yoktur. Final sonrası bütünleme sınavlarında mazereti olan öğrencilerin mazeretleri okudukları Fakülte/MYO Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse öğrenciler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebilirler.

28- Maddi hataların düzeltilmesi hangi durumlarda olur? Süreç nasıl işler?

Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz, sonuçların ilanından itibaren yedi gün içinde Dekanlığa, Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, ilgili öğrencinin durumunu, maddi hata açısından inceler ve kanaatini yazılı olarak bildirir. Not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Karar öğrenciye duyurulur.

29- Disiplin suçları nelerdir? Nasıl cezalandırılır?

Öğrencilere verilen görevleri Yükseköğretim Kurumu içinde ve dışında yerine getirmemesi, uyulması gerekli hususlara  uymama, yasaklanan işleri yapma veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunma disiplin suçunu oluşturur. Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve Disiplin cezaları Yükseköğretim bilgi sistemine (YÖKSİS) aktarılır.

30- Üniversitenizde verilen burslar nelerdir?

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, ÖSYM kılavuzunda yer alan Üniversite’nin giriş başarı burslu kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere verilir.

Spor, Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları; Bu burs,  Millî Sporcularla, uluslararası müsabakalarda; spor, sanat, eğitim, bilim, kültür vb. alanlarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlere verilir.

Yıllık Üstün Başarı Bursu; Sadece ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilere verilir. Bir akademik yıl sonunda ortalamasını 3,50 ve üzerine çıkaran bölüm bazında ilk üçe giren öğrenciler bir sonraki yıl için belli oranlarda burs almaya hak kazanırlar. Üstün başarı bursunu hak eden öğrenciler her yıl öğretim yılı başlamadan önce Öğrenci İşleri tarafından ilan edilir.

Üniversitemizi 1., 2., ve 3. sırada tercih eden öğrencilere 9 ay boyunca  (4 yıllık öğrenim süresince) verilmek üzere mütevelli heyetince belirlenen miktarda burs verilir. Ortalamanın 2,00’ nin altına düşmesi ve 2’ den fazla F, NP veya IA notunun bulunması  halinde ise burs kesilir.

31- Tam burslu yerleştiğimde hangi imkânlardan faydalanacağım?

Tam burslu öğrenciler kayıt oldukları yılın eğitim öğrenim ücretini ödemezler.

32- Bursum hangi hallerde sona erer?

 1. a) Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
 2. b) Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
 3. c) Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması, (ÖSYM burslarında iki kez disiplin cezası almak).

33- Bursumu hazırlık sınıfında da kullanabilir miyim?

Eğitim dili %100 ve %30 İngilizce olan bölümlere veya programlara burslu olarak yerleşen öğrencilerimiz, hazırlık programını burslu okumaktadırlar. Eğitim dili Türkçe olan bölümlere veya programlara yerleşen öğrencilerimiz ise hazırlık programını burslu olarak okuyamazlar.

34- Mezunlarınıza Yüksek Lisans eğitimleri için burs imkânı sunuyor musunuz?

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz Yüksek Lisans eğitimlerini yine Üniversitemizde yapmak istediklerinde, kendilerine %25 oranında burs imkânı sunulmaktadır.

35- Lisans ve ön lisans diplomasını kimler alır?

Mezuniyet için gerekli kredi yükünü normal süre içinde en az 2,00 GNO ve  ile tamamlayan öğrenciler, aldıkları öğrenime göre fakülte lisans diploması, meslek yüksekokulu ön lisans diploması almaya hak kazanır.

36- Lisans öğrencisiyim 2. sınıfı  bitirdim,  ön lisans diploması alarak mezun olabilir miyim?

Fakültesinden dördüncü dönem sonuna kadar zorunlu ve seçmeli ders kredilerini başarı ile tamamlayan ve en az 2,00 GNO’yu sağlayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir. Bu yoldan ön lisans diploması alan öğrenciler DGS sınavına giremezler.

37- Onur ve Üstün Onur belgesini kimler alabilir?

Öğrenimlerini lisansta sekiz, ön lisansta dört yarıyılda, disiplin cezası ve “F”,”NP” ile “IA” notu almadan tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilerden;

3,75 ve üzerinde GNO’ya sahip olan ve ilk %5’e girenlere diplomaları ile birlikte “üstün onur belgesi”, 3,25 ve üzerinde GNO’ya sahip olan ve ilk %15’e girenlere ise “onur belgesi” verilir. Üstün onur ve onur belgesi için belirlenen yüzdelik baraj fakülte bazında değerlendirilir.