DGS İle Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi
2015 – 2016 Öğretim Yılı Lisans Programlarına
DGS ile Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları Sütlüce Yerleşkemizde Yapılacaktır
Kayıt Tarihleri
Kayıt Saatleri
Kayıt Yeri
Güz Dönemi Ders Kayıtları
: 14- 18 Eylül 2015
: 09:00 – 17:00
: Sütlüce Yerleşkesi
: 07-18 Eylül 2015

Kayda Gelmeden Önce Yapmanız Gerekenler

 • Öğrenci Bilgi Formu ve Bilgi Paylaşım Formu’nu  ilan edilen tarihlerde web sitemiz üzerinden doldurunuz ve çıktısını alarak imzalayınız.
 • Fotoğraflarınızın arkasına ad soyad ve bölümünüzü yazınız.
 • İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin kopyasını alarak kendinizde saklayınız.
 • İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş zarfa yerleştiriniz.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı ön lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 3. Adayın DGS sonuc¸ belgesinin bilgisayar c¸ıktısı.
 4. Adayın mezun olduğu Yüksekokuldan almış olduğu transkript ve ders içeriği.
 5. Her birinin arkasına ad ve soyadı yazılmış 6  adet 4,5 x 6 cm. ebadında fotoğraf. Fotoğraflar son altı ay içinde, önden,  adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.
 6. Öğrenci Bilgi Formu
 7. Bilgi Paylaşımı Formu

Kayıt İşlem Sırası
Burslarımız
DGS öğrencileri için ödeme prosedürü

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzni Hakkında Duyuru!

2015-2016 Öğretim Yılında Lisans, Yüksek Lisans Programlarına İlk Kez Kayıt Yapan
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzni  Hakkında  Duyuru!

2015-2016  öğretim yılında Lisans ve Yüksek lisans Programlarına ilk kez kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerimizinİkamet İzni işlemleri için İl Göç İdaresi  Müdürlüğü’nden bir yetkili, 29 Eylül 2015 tarihinde üniversitemize gelerek, ikamet izni randevusu almış olan öğrencilerimizin bilgilendirilmesi ve belge kontrolünü yapacaktır.

Toplantı tarihi:  29 Eylül 2015
Toplantı yeri   :  Sütlüce Konferans Salonu 6. kat
Toplantı saati :  13:30-15:30

Bu toplantıya gelmeden önce öğrencilerimizin 28 Eylül 2015 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri tamamlamış olması gerekmektedir.

1.      İl göç idaresi Müdürlüğü’nün web sitesinden https://e-ikamet.goc.gov.tr/ mutlaka randevu alınız.
2.      Aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayınız. Gelir beyanı ve sigorta tebliğ tebellüğ belgesini doldurunuz.
3.      Aşağıda gerekli belgeler içinde belirtilen ücreti yine belirtilen yere yatırınız ve dekontu yanınızda getiriniz.

Önemli not: Toplantıya randevu almadan gelen, belgeleri yanında olmayan veya eksik olan öğrencilerin başvurusu alınmayacaktır.

2015-2016 Öğretim Yılı Çift Ana Dal, Yan Dal Programları Başvuru Duyurusu

A-ÇİFT ANA DAL PROGRAMI

BAŞVURU

 1. Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
 2. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci ana dal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca İstanbul Ticaret Üniversitesi kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:
 • Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olmak şartıyla, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
 • Hukuk ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana dal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
 • Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olan ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler.”
 1. Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

GENEL ESASLAR

 1. Öğrencilerin ikinci ana dal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
 2. Aynı anda birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz.
 3. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
 4. İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 5. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

ÇİFT ANA DAL MEZUNİYET ESASLARI

 1. Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olması gerekir.  Çift ana dal öğrencisi iken birinci ana dalda herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altında (4 üzerinden 2,50) olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca ikinci ana dal öğrenciliği bakımından sınamalı öğrenci sayılır. Genel not ortalamasını izleyen yarıyılda da100 üzerinden 65’e (4 üzerinden 2,50) çıkaramadığı taktirde öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.
 2. İkinci ana dal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci ana dal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 3. Çift ana dal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin ana dal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
 4. Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci ana dal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 5. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci  ana dal diploma programından kaydı silinir.
 6. Çift ana dal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci ana dal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin ana dal programında kabul edilmeyen ikinci ana dal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.”
 7. Çift ana dal eğitim-öğretimi birinci ana daldaki burslu öğrenciler için de ücretlidir.

B-YAN DAL PROGRAMI

BAŞVURU

 1. Lisans öğrencileri, üçüncü yarıyıl başından itibaren, yan dal eğitim-öğretimi için başvurabilirler. Başvurular, ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresinin başlangıç tarihine kadar yapılabilir.
 2. Yan dal öğrenimine başlayabilmek için, yan dal öğrenimine başlanmak istenen yarıyıl başı itibarıyla genel not ortalamasının (GNO) en az (4 üzerinden 2,60) olması gerekir. Ancak, yan dal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yan dal öğrenimi yapmak veya yan dal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar.
 3. Yan dal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm/programlarının bağlı bulunduğu bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa Fakülte Dekanlarının olumlu görüşü üzerine, başvurduğu bölüm/programın bağlı bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.
 4. Yan dal öğrencileri, lisans öğrencileri için getirilen kredi yükü sınırlamalarına tâbidirler.
 5. Öğrenci, yan dal eğitim-öğretimini kendi isteği ile bırakabilir.
 6. Yan dal öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda birinci ana dal GNO’ları (4 üzerinden 2,30)’un altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca yan dal öğrenciliği bakımından sınamalı öğrenci sayılır.

GENEL ESASLAR

 1. Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yan dal programları düzenleyebilir.
 2. Yan dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yan dal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
 3. Yan dal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 4. Yan dal eğitim-öğretimine başvurabilmek için Üniversite’nin bir lisans bölüm/programına kayıtlı olmak gerekir.

YAN DAL MEZUNİYET ESASLARI

 1. Birinci ana daldan mezuniyet hakkını kazanmış olması
 2. Yan dal programında, birinci ana dal programının zorunlu dersleri arasında yer almayan, toplam 24 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması,
 3. Birinci ana dal GNO’nın 4 üzerinden 2.30 olması gereklidir.
 4. Yan dal programından 2 yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir.
 5. Öğrencinin yan dal öğreniminde aldığı dersler ve başarısı not dökümü belgesinde (transkript) ayrıntısı ile gösterilir.
 6. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınabilir.
 7. Yan dal eğitim-öğretimi birinci ana daldaki burslu öğrenciler için de ücretlidir. Başarı bursu ve indirimler burs yönergesinde öngörüldüğü şekilde uygulanır.

Üniversitemiz Tanıtım Takımı İle İlgili Duyuru!

Tanıtım takımı çalışmalarımız 09:30 ile 17:30 arasında olacaktır. Her hangi bir sorunda eğitimlerde belirlenen sorumlulara ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Çalıştığınız gün boyunca, staj için yaptırılan sigortadan yaptırılacaktır. Bu durum ailenizden yararlandığınız sigortaya ve imkânlara engel değildir.

01 – 04 Temmuz Tanıtım Takımı

Dilan Nergis Akkaya Küçükyalı
Selinay Yüksel Sütlüce
Cansu Omrak Küçükyalı
Zennur Duman Küçükyalı
Beril Bayram Sütlüce
Emine Bubani Sütlüce
Mustafa Yaman Sütlüce
Nazlıhan Topaloğlu Eminönü
Sibel Dursun Eminönü
Bahar kınalı Küçükyalı
Nazlıcan Akkuş Eminönü
Sibel Taşkan Sütlüce
Sevgi Çolakoğlu Küçükyalı
Çağatay Turhan Sütlüce
Cahit Mert Alpdemir Eminönü
Berivan Çimen Sütlüce
Mert Yalçın Küçükyalı
Yağmur Diker Eminönü
Reha Çetindağ Sütlüce
Eray Tüzünoğlu Eminönü
Melike Büyük Hamurkar Küçükyalı
Mustafa Alp Can Eminönü
05 – 08 Temmuz Tanıtım Takımı
Deniz Çelik Küçükyalı
Nursen Özcan Sütlüce
Özge Alişarlı Sütlüce
Özge Çelik Küçükyalı
TUÇE AKPINAR Sütlüce
Eda Çoban Sütlüce
Duygu Baştürk Eminönü
Ebru Güngör Küçükyalı
Muhammet Sacit Somak Eminönü
Alperen Tosun Eminönü
Onur Öğrünç Eminönü
Yeliz Güner Küçükyalı
Muhammed Cihan Özdemir Eminönü
Melike Büyük Hamurkar Küçükyalı
Neriman Doğan Sütlüce
Büşra Avcı Küçükyalı
Aslıhan Mihrimah Unutur Eminönü
Sümeyye Aksoy Eminönü
Emre Ozan Aydın Sütlüce
İdil Çelik Sütlüce
09 – 12 Temmuz Tanıtım Takımı
Merve Akyol Sütlüce
Fatih Arslanalp Küçükyalı
Ayşe Bakır Küçükyalı
Kübra Yılmaz Küçükyalı
Esengül Sağdınç Eminönü
Mehmet Can Uzun Eminönü
Saadet Elhüseyni Küçükyalı
Büşra Özvardar Eminönü
Candan boylu Eminönü
Hasan Edip Erdemli Eminönü
Büşra Toksoy Sütlüce
Gizem Benli Eminönü
Semih Cevher Sütlüce
Kemal Buğra Mersin Sütlüce
11 – 14 Temmuz Tanıtım Takımı
Ayşenur Çakır Küçükyalı
Ezgi Yılmazçam Sütlüce
Fazilet Kara Küçükyalı
Merihsu Fırtına Eminönü
Büşra Çalak Sütlüce
Halid Behdioğlu Sütlüce
Yeter Eriş Eminönü
Yasemin Beşirik Eminönü
Tomris Katipoğlu Sütlüce
Selahattin Doruk Eminönü
Cansu Berfu Balcı Sütlüce
Gülşen Çiğdem Ay Eminönü
Emre Kutlu Sütlüce
Velat Caylan Küçükyalı
Batuhan taha yılmaz Sütlüce
Volkan Dişçi Eminönü
Muhammet Emin Tunç Küçükyalı
Furkan Demirel Sütlüce

2015-2016 Mevlana Değişim Programı-Gelen Öğrenci Listesi Açıklandı

2015-2016 akademik yılında Mevlana Değişim Programı Öğrenci Hareketliliği kapsamında, YÖK tarafından onaylanan ve üniversitemizde belirli dönemde öğrenim görmeye hak kazanan “Mevlana Değişim Programı-Gelen Öğrenciler” listesi açıklanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Erasmus portalı ziyaret ediniz.

Mevlana Değişim Programı-Gelen Öğrenciler listesi için tıklayınız.