2015-2016 Öğretim Yılı Çift Ana Dal, Yan Dal Programları Başvuru Duyurusu

A-ÇİFT ANA DAL PROGRAMI

BAŞVURU

 1. Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
 2. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci ana dal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca İstanbul Ticaret Üniversitesi kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:
 • Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olmak şartıyla, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
 • Hukuk ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana dal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
 • Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olan ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler.”
 1. Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

GENEL ESASLAR

 1. Öğrencilerin ikinci ana dal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
 2. Aynı anda birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz.
 3. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
 4. İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 5. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

ÇİFT ANA DAL MEZUNİYET ESASLARI

 1. Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olması gerekir.  Çift ana dal öğrencisi iken birinci ana dalda herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altında (4 üzerinden 2,50) olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca ikinci ana dal öğrenciliği bakımından sınamalı öğrenci sayılır. Genel not ortalamasını izleyen yarıyılda da100 üzerinden 65’e (4 üzerinden 2,50) çıkaramadığı taktirde öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.
 2. İkinci ana dal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci ana dal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 3. Çift ana dal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin ana dal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
 4. Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci ana dal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 5. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci  ana dal diploma programından kaydı silinir.
 6. Çift ana dal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci ana dal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin ana dal programında kabul edilmeyen ikinci ana dal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.”
 7. Çift ana dal eğitim-öğretimi birinci ana daldaki burslu öğrenciler için de ücretlidir.

B-YAN DAL PROGRAMI

BAŞVURU

 1. Lisans öğrencileri, üçüncü yarıyıl başından itibaren, yan dal eğitim-öğretimi için başvurabilirler. Başvurular, ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresinin başlangıç tarihine kadar yapılabilir.
 2. Yan dal öğrenimine başlayabilmek için, yan dal öğrenimine başlanmak istenen yarıyıl başı itibarıyla genel not ortalamasının (GNO) en az (4 üzerinden 2,60) olması gerekir. Ancak, yan dal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yan dal öğrenimi yapmak veya yan dal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar.
 3. Yan dal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm/programlarının bağlı bulunduğu bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa Fakülte Dekanlarının olumlu görüşü üzerine, başvurduğu bölüm/programın bağlı bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.
 4. Yan dal öğrencileri, lisans öğrencileri için getirilen kredi yükü sınırlamalarına tâbidirler.
 5. Öğrenci, yan dal eğitim-öğretimini kendi isteği ile bırakabilir.
 6. Yan dal öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda birinci ana dal GNO’ları (4 üzerinden 2,30)’un altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca yan dal öğrenciliği bakımından sınamalı öğrenci sayılır.

GENEL ESASLAR

 1. Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yan dal programları düzenleyebilir.
 2. Yan dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yan dal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
 3. Yan dal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 4. Yan dal eğitim-öğretimine başvurabilmek için Üniversite’nin bir lisans bölüm/programına kayıtlı olmak gerekir.

YAN DAL MEZUNİYET ESASLARI

 1. Birinci ana daldan mezuniyet hakkını kazanmış olması
 2. Yan dal programında, birinci ana dal programının zorunlu dersleri arasında yer almayan, toplam 24 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması,
 3. Birinci ana dal GNO’nın 4 üzerinden 2.30 olması gereklidir.
 4. Yan dal programından 2 yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir.
 5. Öğrencinin yan dal öğreniminde aldığı dersler ve başarısı not dökümü belgesinde (transkript) ayrıntısı ile gösterilir.
 6. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınabilir.
 7. Yan dal eğitim-öğretimi birinci ana daldaki burslu öğrenciler için de ücretlidir. Başarı bursu ve indirimler burs yönergesinde öngörüldüğü şekilde uygulanır.